Loading images...

De gemeente Hengelo en haar lust tot procederen.

 

Na jaren hard werken door gemeenteambtenaren, veel verzet uit de bevolking en de grove aantasting van het eigen karakter van een oude Twentse es met houtwallen, oude bomen en betrokken burgers, nam de gemeenteraad in dit voorjaar nieuwe regels aan met betrekking tot het groenbeleid. Uitgebreid is in de stukken beschreven hoe bewoners kunnen aanvragen stukken snippergroen, grenzend aan de eigen tuin te mogen kopen dan wel in bruikleen te mogen verkrijgen.

Iedere buitenstaander die de groenbesluiten van Hengelo leest zal de mening zijn toegedaan dat dit een voorbeeldstad is in dit opzicht. Wat een souplesse, wat een overleg, wat een bereidheid burgers tegemoet te komen en wat een besparingen voor het gemeentelijk budget! Op 23 april 2013 nam de gemeenteraad de nieuwe plannen aan.

 

Op 9 april daaraan voorafgaand werd in de raadscommissie fysiek over de groenplannen uitgebreid gesproken. Er waren complimenten van verschillende kanten voor de helderheid en durf die deze plannen uitstraalden. Ook ons actiecomité “Een groene wijk maak je samen” was voorzichtig positief over de bereikte resultaten.

Maar vanuit ons actiecomité– altijd een beetje dwars…- hebben we wel de vraag gesteld op welke manier de gemeente haar ambtenaren dacht te gaan bijscholen om de nieuwe plannen ook te leren uitvoeren? Maar ja, als burger krijg je op zo’n vraag geen antwoord.

 

Nu de zomer langzamerhand zal overgaan in de herfst – vanouds een tijd van ‘in de tuin werken’- zijn ook de gemeentelijke plannenmakers weer ontwaakt. En helaas blijkt ons daarbij dat er duidelijk géén omscholing geweest is: door verschillende bewoners wordt het actiecomité geraadpleegd naar aanleiding van gemeentelijke brieven, waarin zonder enig nader overleg gebruikersovereenkomsten worden opgezegd, strookjes grond worden teruggevorderd. Dat dit alles gepaard gaat van zeer hoge kosten, zowel voor de gemeente (wij allen dus!) als voor de individuele betrokkenen, schijnt niet te deren. En dat sommigen dan rechtszaken beginnen is voor onze gemeente misschien een hinderlijke, maar te overwinnen aangelegenheid. Althans: zolang zij die rechtszaken winnen. Maar dat gebeurt niet altijd: ons zijn situaties bekend waarin burgers in het gelijk werden gesteld, ook al wordt dat door sommige ambtenaren ontkend.

 

Dat de strikte opvattingen indruisen tegen de nieuw vastgestelde groenplannen is duidelijk. Dat de rigide handhaving daarnaast leidt tot aanzienlijk verlies van groen (je kunt volgroeide hagen niet straffeloos verplaatsen), dat de nieuwe plantjes die de gemeente aanplant in veel gevallen niet aanslaan onder oude bomen, dat de bewoners een groot verlies van privacy en veiligheid ervaren, dat op gemeente-uitgaven aan alle kanten bezuinigd moet worden, – het blijken allemaal geen redenen om te stoppen met deze heilloze aanpak.

 

Gemeente: er zullen nog allerhande rechtszaken op uw pad komen, en uw zorgen over de vraag ‘of u het wel winnen zult’ zullen alleen maar toenemen.  

 

Actiecomité  “Een groene wijk maak je samen”.

One Comment

 

Geschiedenis van een hoorzitting.

 

In het najaar van 2012 vroeg het Actiecomité het College van B&W en alle Raadsfracties van de gemeente Hengelo een hoorzitting te organiseren naar aanleiding van het “Ontwerp Groenplan”.

Op 27 september stond dit ontwerp op de agenda van de Raadscommissie fysiek. Deze vergadering, waarvoor wij ons als ‘insprekers’ hadden aangemeld, duurde van 19.00 tot 23.15 uur. Toen besloot de voorzitter het onderwerp ‘Groenplan’ door te schuiven naar een volgende commissievergadering. De vele geïnteresseerden in dit onderwerp konden onverrichter zake weer naar huis.

Op 16 oktober stond het ontwerp Groenplan bovenaan op de agenda. Er is toen door de raadsleden uitvoerig gesproken over de mogelijkheid van een hoorzitting.

Uit het ‘luisterverslag’ van deze vergadering citeren wij het volgende, nadat wethouder Alink (Groen Links) enige verwarring stichtte door i.p.v. ‘hoorzitting’ het woord ‘hoorcommissie’ te gebruiken: “HR. Hollander (PvdA): ‘een hoorcommissie daar bedoelen we dus mee, dat er mensen die willen reageren kunnen inspreken en dat wij gaan luisteren wat zij te zeggen hebben, hè, dat is wat u toezegt?’ Wethouder Oude Alink: ‘Dat is wat ik toezeg’.

Hierna werd eindeloos lang gesproken over de wenselijkheid een dergelijke bijeenkomst zeer ruim (een uitnodiging huis-aan-huis laten bezorgen?) aan te kondigen; het ontwerp Groenplan betrof immers de hoofdgroenstructuren voor geheel Hengelo?

13 november: de gemeente Hengelo maakt het vervolgtraject bekend in het Hengeloos Weekblad: geen woord over een hoorzitting.

14 november: de oppositiepartijen in de gemeenteraad trekken aan de bel: waar blijft de toezegging van de wethouder?

20 november: Hengelo’s Weekblad, opnieuw onder Gemeentenieuws: “Extra inloopbijeenkomst en hoorzitting Groenplan Hengelo”. Deze zal gehouden worden op 6 december. Het blijft de enige aankondiging van deze bijeenkomst!

6 december: voor de hoorzitting hebben zich 9 insprekers gemeld, die vanuit verschillende invalshoeken belangrijke feiten onder de aandacht van de aanwezigen brengen.

Tot onze verbijstering is uit de gemeenteraad geen enkele vertegenwoordiger aanwezig van de coalitiepartijen. Uitsluitend CDA, Pro Hengelo en VVD namen de moeite naar de burgers te komen luisteren.

Wij blijven zitten met de vraag wie onze gekozen volksvertegenwoordigers nu eigenlijk menen te vertegenwoordigen?

Leave a Comment

YouTube voorvertoningsafbeelding

Een film over het groen in Hengelo. Gemaakt door TV Hengelo. Wiert Wiertsema en Leonard Schenck geven commentaar op het gemeentelijk groenbeleid.

YouTube voorvertoningsafbeelding

 

 

One Comment

 

Hengelo, 1 december 2011

 

Aan alle bewoners die achter het streven van het Actiecomité staan.

De leden van het comité hebben geconstateerd dat de kaalslag in de Hasseler Es na de zomerstop weer gewoon doorgaat; zie Willem Kesstraat (achter het Chinees restaurant aan de Deurningerstraat), Louis Bouwmeesterstraat (waar de achterkanten van enkele huizen volledig open en bloot aan de Deurningerstraat staan), Cruys Voorberghstraat (waar de bewoners nu kunnen uitkijken tot over de Vliegveldweg).

Het overleg in de ‘Klankbordgroep’ levert te weinig op: we mogen alleen spreken over enige plantkeuze bij de herplant. De gemeente blijft uitgaan van de oude plannen met ‘plantvakken’ die ‘gevuld’ moeten worden met één soort plant.

Het comité heeft aan de klankbordgroep voorgesteld de sloopplannen op de agenda te zetten; direct daarna werd de geplande vergadering afgelast. Ook een schouw ging opeens niet door.

Het lijkt er op dat de gemeente eigenlijk niet bereid is te overleggen; onze bedoelingen met het woord ‘samen’ dringen niet door.

Omdat de kaalslag doorgaat zullen wij spreektijd vragen in de vergadering van de Raadscommissie Fysiek op dinsdag 6 december a.s. om 19.30 uur in het gemeentehuis.

Wilt u ons steunen kom dan dinsdagavond 19.30 uur in groten getale naar deze openbare vergadering. Uw steun kunnen wij goed gebruiken! Ook uw buren kunt u, wat ons betreft graag, meebrengen.

In verband met onze planning stellen wij het op hoge prijs wanneer u even een e-mailtje stuurt wanneer u denkt aanwezig te zijn.

 

Namens het Actiecomité,

Leonard Schenck

 

 

 

Het geduld is op…..

 

 

Persverklaring Comité Een Groene Wijk Maak Je Samen

30 november 2011

Het Comité “Een Groene Wijk Maak Je Samen” gaat zijn naam wijzigen in Actiecomité “Een Groene Wijk Maak Je Samen”.

De reden is dat we constateren dat de kaalslag in de Hasseler Es onverminderd doorgaat. Het is tijd voor actie. Gesprekken met de gemeente in de Klankbordgroep blijken van weinig of geen nut te zijn. De inspraak beperkt zich tot de inrichting van de kale plantvakken. De voorafgaande sloop van het openbaar groen op tal van plaatsen blijkt een onbespreekbaar onderwerp te zijn.  

Het Actiecomité heeft op 14 november 2011 een brief gestuurd aan de Klankbordgroep om een aantal onderwerpen op de agenda te plaatsen. Een afschrift van deze brief hebben we bijgevoegd. De inhoud spreekt voor zich.

Prompt werd de vergadering van de Klanbordgroep door de gemeente afgelast. “Gezien de agendapunten kwam een vergadering niet zo goed uit” werd ons meegedeeld. Ook een schouw die zou worden gehouden en waaraan het Actiecomité zou meewerken, vond geen doorgang. Nieuwe afspraken worden niet gemaakt.

We constateren dat de gemeente niet meer communiceert met de wijk. Het lijkt er op dat de gemeente eigenlijk niet bereid is te overleggen; onze bedoelingen met het woord ‘samen’ dringen niet door.

De kaalslag gaat gewoon door. Laatstelijk in de Louis Bouwmeesterstraat, de Willem Kesstraat en de Cruys Voorberghstraat. Op deze plaatsen is van een prachtige groene wijk niets meer over en kan de ontwikkeling van het groen vanaf het nulpunt starten.

Ons geduld met het college van B&W is op. Dinsdag 6 december zullen we aanwezig zijn bij Raadscommissie Fysiek. Het Actiecomité zal de Raadscommissie verzoeken om alle sloopwerken onmiddellijk te stoppen in afwachting van een groenplan waarover bewoners kunnen meepraten. We hopen van harte dat aan ons verzoek wordt voldaan zodat het niet nodig is om via concrete actie ons verzoek kracht bij te zetten.

Voor inlichtingen:

L. Schenck (074-2918502)

W. Wiertsema   (074-2783552)

 

Hieronder volgt een brief van het Actiecomité "Een Groene Wijk Maak Je Samen" aan de Klankbordgroep. Dit is een overleg van gemeente, wijkraad en Actiecomité over het groen in de wijk. De brief is geschreven omdat het  Actiecomité geen of bijna geen gehoor krijgt voor de problemen met betrekking tot het groen in de wijk. De brief is rond 14 november 2011 verzonden.

 

Aan de Klankbordgroep Groen Hasseler Es

t.a.v. de voorzitter de heer R. Wesseling,

p/a Wijkraad Hasseler Es,

Postbus  8051

7550 KB  Hengelo

 

 

14 november 2011

 

Geachte heer Wesseling,

Graag vestigen wij uw aandacht op het volgende. Het Comité ‘Een Groene Wijk Maak Je Samen’ heeft enkele wensen ten aanzien van de agenda van de Klankbordgroep.

Graag zouden we zien dat U de navolgende onderwerpen op de agenda zet. 

 1. Nieuwe en lopende projecten

Toelichting: het is ons opgevallen dat er in de wijk tal van projecten ter hand worden genomen  die niet in de Klankbordgroep zijn geagendeerd. Het comité voelt zich daar ongemakkelijk bij. Hoe kunnen wij de wijkbewoners vertegenwoordigen in de Klankbordgroep als er tal van ontwikkelingen plaatsvinden in de wijk zonder dat de Klankbordgroep daarover heeft kunnen spreken? We voelen ons op dat punt buiten spel gezet en dat willen we niet langer.

Projecten in uitvoering (of projecten die de gemeente ter hand wil nemen) zijn voor zover ons bekend o.a.

 • Else Mauhsstraat
 • Willem Kesstraat
 • Louis Bouwmeesterstraat
 • Gerrit Peuscherstraat
 • Cornelis Dopperstraat
 • Beppie Nooystraat
 • Cruys Voorberghstraat

Ongetwijfeld zijn er ook projecten die we nog niet weten. Over de laatste twee projecten zijn we overigens wel geïnformeerd. Het probleem is daar dat we over de afsluiting van het project mogen spreken (de inplant) maar niet over de aanpak zelf.  Het Comité ‘Een Groene Wijk Maak Je Samen’ wil de afspraak maken dat bestaande en nieuwe projecten eerst in de Klankbordgroep aan de orde worden gesteld op basis van een schriftelijke voorbereiding en dat richting bewoners geen (onomkeerbare) stappen worden gezet zolang het onderwerp nog aanhangig is bij de Klankbordgroep.

Tevens willen we graag afspraken maken over de wijze waarop bewoners worden geïnformeerd en de rol van de Klankbordgroep daarbij. De herinrichting van het openbaar groen is een collectief belang en de bewoners behoren vanuit dat belang aangesproken te worden en niet op individuele basis. De individuele benadering kan in de uitvoeringsfase plaatsvinden.

 

 1. Hoofdgroenstructuur

Ons is opgevallen dat de gemeente bij het opeisen van grond, het terugdraaien van gebruikerscontracten en het weigeren grond aan bewoners te verkopen, veelvuldig gebruik maakt van het argument dat het betreffende snippergroep behoort tot de hoofdgroenstructuur van de wijk. Voor ons is dit argument een deus ex machina. Het is onduidelijk waar het argument vandaan komt,  wat het inhoudt, op welke kaart de hoofdgroenstructuur staat ingetekend en wat hiervan de planologische en juridische gevolgen zijn. Wij willen graag dat de projectgroep op dit punt volledig wordt geïnformeerd, zodat we zelf ook kunnen nagaan op welke plaatsen sprake is van een hoofdgroenstructuur en waar niet. Bovendien zijn we van mening dat eerst duidelijk dient te worden wat het begrip “hoofdgroenstructuur” inhoudt alvorens er verdere stappen worden gezet richting bewoners wat betreft het terugnemen van grond.

 

 1. Gelijkheidsbeginsel

Bij gelegenheid van de behandeling van de gemeentebegroting heeft de wethouder aangegeven dat zij nadenkt over de vraag of bewoners extra gemeentegrond kan worden aangeboden. Dit zou een bijdrage kunnen leveren aan het terugdringen van de gemeentelijke kosten voor groenonderhoud. De verkoop van snippergroen levert bovendien extra geld op voor de gemeentekas. Dit lijkt ons een prima plan. Het comité heeft hierop talloze malen gewezen. Het betekent dat de gemeente in onze wijk pas op de plaats behoort te maken bij het terugeisen van grond. Nu bekend is dat het beleid wordt aangepast, vereist de gelijke behandeling van burgers dat eerst duidelijkheid ontstaat over dit nieuwe beleid. Anders ontstaat de situatie dat grond wordt ingenomen die straks wel kan worden overgedragen. Dit levert een scheve verhouding op met burgers die in gelijke omstandigheden verkeren maar hun tuin straks wel kunnen kopen of huren. Wij nemen aan dat niemand dat wil en zouden hier graag een afspraak over maken.

 

 1. Bouw van een Kerk aan de Hasselerbaan

Als bewoners van de Hasseler Es zouden we graag zien dat de bouw van een nieuwe kerk in de Klankbordgroep aan de orde wordt gesteld, gelet op mogelijke gevolgen voor het groengebied. We willen graag horen wat deze gevolgen zijn alvorens daarover een standpunt in te nemen. Het gaat ons uitsluitend om de gevolgen voor het groen in de wijk.

 

      E.  Gebruikerscontracten

Het systeem van gebruikerscontracten functioneert onbevredigend. Het is onduidelijk voor zowel de gemeente als de burgers. De contracten variëren naar aard en inhoud. Soms beroepen burgers zich op verjaring en krijgen dit toegewezen, voor anderen geldt dit weer niet.  Tientallen jaren blijven aard en gebruik van snippergroen ongewijzigd, dan moet het opeens weer terug naar de gemeente terwijl de situatie verder ongewijzigd blijft. Het is de slinger van de klok. We leven nu in een periode dat de gemeente de touwtjes aanhaalt, straks is het tegenovergestelde weer het geval. Daarom bepleiten wij om de bruikleen te vervangen door een systeem op recognitiebasis. Gebruikers betalen een kleine heffing (b.v. 1x per 5 jaar) ter erkenning van het gemeentelijk eigendomsrecht van de grond. De hoogte van de heffing is afgestemd op de systeemkosten die daaruit betaald worden. In deze aanpak is het niet meer nodig om mensen lastig te vallen met allerlei beperkende bepalingen ten aanzien van het gebruik. Deze hebben geen invloed meer op de verjaringscriteria.

 

Tot Slot

Zoals U weet vindt de volgende vergadering van de Klankborggroep vindt plaats op 22 november 2012. We zouden de bovengenoemde punten A t/m E graag geagendeerd zien, zodat we nadere afspraken kunnen maken over een vervolg. We melden U bij deze tevens dat Het Comité ‘Een Groene Wijk Maak Je Samen’ op deze vergadering vertegenwoordigd zal worden door de heer W. Wiertsema (w.wiertsema@hetnet.nl). Mevrouw J.Lasonder zal namens ons comité aanwezig zijn als toehoorder (jantinebezigbij@online.nl).

 

Met vriendelijke groet,

Het Comité ‘Een Groene Wijk Maak Je Samen’

 

Namens hen L. Schenck

Voorzitter

 

 

 

2 Comments

Kaalslag gaat op kleine schaal gewoon door.
Vandaag 24 mei 2011 heeft bedrijf Krinkels met een ploeg werkers het bosplantsoen voor mijn deur weer onder handen genomen. Zes weken geleden waren ze er ook. Drie aardige mannen moesten in opdracht van de gemeente Hengelo wederom bodem zwart maken. (zie foto‘s)
veel planten die 6 weken terug de aanslag hebben overleeft legden het wederom af tegen de schoffels. Het blijft onnodig en een triest gezicht.
Ondanks alle gesprekken met de gemeente blijft het schoffelbeleid vooralsnog ongewijzigd.

   In een half uurtje werden de volgende planten verwijderd.
 

Viola tricolore
   Bosannemoon     Driekleurig bosviool
Dagkoekoeksbloem
   Dagkoeokoeksbloem     Robertskruid
Vingerhoedskruid
   Vergeetmijnietje     Vingerhoedskruid

Vervolgens werd het blad opgeruimd dit terwijl er vogels (de fitis) aan het nestelen zijn. Het nest van deze fitis heb ik niet kunnen redden. Op verzoek van de harde werkers zijn geen foto's van hen geplaatst. Ook wilden de heren wilden geen koffie. Ik heb hen erop gewezen dat dit echte bosrandplanten zijn. Kwalijk is dat de bosannemoon die op de lijst van beschermde planten staat zelfs na mijn melding daarvan zijn verwijderd.. Het mocht niet baten. Na een ochtend hard werken ziet het er zo uit:

De voorman van Krinkels kon mij vertellen dat het schoffelen van bosplantsoen nog 3 jaar voortduurt. Hij voert strikte orders uit.

 

2 Comments

Persverklaring  
Hengelo, 17 februari 2011

Gemeente stopt met verwijderen beplanting in Hasseler Es

De gemeente Hengelo stopt met onmiddellijke ingang met het verwijderen van beplanting in het kader van de projecten Groene structuren Hasseler Es en Verkoop snippergroen Hasseler Es.

Dit heeft het college van B en W besloten op verzoek van de fracties CDA, PvdA, Pro Hengelo, VVD, SP, Groenlinks en D66.
Omdat er bij een deel van de inwoners van de Hasseler Es veel commotie is ontstaan door de uitvoering van bovengenoemde projecten, heeft het college besloten om op 10 maart in overleg te gaan met een delegatie van de wijkbewoners in de Hasseler Es. Daarnaast houdt het college op een nog nader te bepalen moment een discussie met de raadsleden over de vastgestelde beleidskaders.

Inplanten gaat wel door
Totdat deze discussie met de raad heeft plaatsgevonden, stopt de gemeente per direct met het verwijderen van beplanting en kappen van bomen in het kader van de genoemde projecten in de Hasseler Es. De inplantwerkzaamheden op de inmiddels kaal gemaakte gronden zullen wel doorgang vinden.

Regulier onderhoud
Ook blijft de gemeente de reguliere onderhoudswerkzaamheden aan het groen in de Hasseler Es uitvoeren om geen achterstand in onderhoud te krijgen. Hiertoe behoren werkzaamheden als schoffelen, harken, maaien, snoeien, blad opruimen en beplanting aanbrengen. 

Noot voor de redactie
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de afdeling Communicatie, telefoon (074) 245 9099. 

2 Comments

Raadsbesluit groenprojecten Hasseler Es

Reactie van het Actiecomité “Een groene wijk maak je samen” op de voorstellen van het college van B&W aan de gemeenteraad

 1. De voorstellen van B&W zijn een reactie op de onrust in de wijk. Die ontstond door de kaalslag in de Schothorsthoek. Nu moet bekeken worden of de nieuwe beleidsvoorstellen van de gemeente antwoord geven op de problemen van de bewoners.

 2. De belangrijkste problemen van bewoners zijn:
 • Er wordt een groenbeleid uitgevoerd dat nooit met de wijk is besproken, waar bewoners het niet mee eens zijn en dat ingrijpende gevolgen heeft voor de leefomgeving in dewijk: grote delen van het openbaar groen worden kaalgeslagen. De voorlichting daarover is top down en biedt geen mogelijkheden voor tegenspraak.
 • Als gevolg van het snippergroenbeleid worden in bruikleen gegeven (delen van) tuinen van bewoners teruggenomen. Zorgvuldig onderhouden tuinen worden gesloopt en vervangen door gras. Het straatbeeld leidt hierdoor ernstige schade. 
 • Bewoners die jarenlang medeverantwoordelijkheid hebben genomen voor het groenbeheer in dewijk worden volledig genegeerd bij de renovatie van het groen.
 • Er is onvermogen bij uitvoerenden aan gemeentezijde om effectief met individuele bewoners te communiceren. Vaak is sprake van een strikt formele opstelling. Persoonlijke voorkeuren van uitvoerenden spelen een belangrijke rol in deuitvoering.
 • Het beleid m.b.t. de  verkoop van grond is onduidelijk en wordt als willekeurig ervaren. Er wordt geschermd met tevreden bewoners. Dit blijken echter alleen de mensen te zijn aan wie een stukje grond is verkocht en die daarover (uiteraard) tevreden zijn.

Reactie van het Actiecommité

 1. Het Actiecomité stelt vast dat B&W niet met de bewoners hebben gesproken over hun nieuwe beleidsvoorstellen. Dit gebeurt pas achteraf. Wij ervaren dat als bijzonder pijnlijk, gelet op het recente verleden. Het had wellicht ook tot verbetering van de voorstellen kunnen leiden. Nu moet ons commentaar via de politieke organen worden ingebracht. Deze gemiste kans leidt tot polarisatie in plaats van samenwerking.
 2. De gemeente kondigt aan dat beleid gericht op “een integrale benadering van het groen in de stad” in voorbereiding is. Dit in relatie tot “water en ecologie, het duurzaamheids-vraagstuk, en de uitwerking op beheerbaarheid en investeringen.” Dat klinkt goed, zeker omdat het de leidraad is voor “toekomstige groenprojecten”. De realiteit is echter dat het project “Groene Structuren Hasseler Es” waaruit veel kaalslag is voortgekomen, ongewijzigd wordt doorgezet. Het nieuwe beleid gaat voor de Hasseler Es pas gelden nadat de gemeentelijke bulldozers en graafmachines hun schade hebben aangericht. Verzuimd is ook om gedane toezeggingen (biodiversiteit, meer overleg vooraf, overleg over her-inplant) in devoorstellen te integreren.
 3. De komende tijd zal nog veel kaalslag gaan plaatsvinden omdat de bestaande plannen (alle mooie woorden ten spijt) ongewijzigd blijven. De enige concessie die de gemeente doet is “zorgen dat de renovatie minder rigoureus overkomt” (citaat) door de renovatie in stukken te knippen en niet meer alles tegelijk te doen. Maar de renovatie wordt niet minder rigoureus door deze te faseren, wel door het minder rigoureus te doen.“In verval geraakte struiken zijn dringend aan vervanging toe” (citaat) aldus de gemeente. Maar het zwerfafval zou ook opgeruimd kunnen worden en de plantvakken gesnoeid. Snoeien i.p.v. rooien, daar gaat het meestal om.
 4. De gemeente spreekt over “positieve reacties na herplant” (citaat). Deze reacties zullen te maken hebben met het feit dat de heestervakken er nu netjes uitzien. Waar zijn de biodiversiteit en de leefomgeving van talloze dieren gebleven? Snoeien in plaats van rooien had veel geld bespaard. Dat groen “versleten” zou zijn, is in veel gevallen groteske flauwekul. Bij de beweringen over de tevreden reacties van bewoners plaatsen wij wat ons betreft de kanttekening dat  soortgelijke beweringen ook gedaan zijn in het recente verleden, waarvan inmiddels afdoende is aangetoond dat ze niet op waarheid hebben berust.
 5. Naast de kaalslag zelf was de communicatie over het groenbeleid van de gemeente een groot knelpunt. De ambtenaren hebben in denotitie perfect beschreven hoe dit gaat (pagina 2). Wat hier beschreven staat, is echter geen communicatie maar voorlichting (“het verstrekken van informatie”; zie van Dale). De gemeente stuurt brieven, plaatst advertenties, geeft informatie via de wijkkrant en websites, belt aan bij bewoners, etc. etc. Dit is nodig maar onvoldoende. Het kan tot succes leiden indien over en weer sprake is van vertrouwen. Daarvan is aan de kant van de ambtenaren weinig te merken geweest door autoritair optreden tegen individuele burgers. Contact opnemen vanuit wantrouwen heeft weinig zin.
 6. Waar grote behoefte aan is in de wijk (we zeggen het nog maar een keer) is communicatie (“in verbinding staan”, ”spreken met”; zie van Dale). Dat wil zeggen boodschap afgeven, boodschap ontvangen, overleg voeren en waar mogelijk gezamenlijk conclusies trekken. Hiervoor bestaan echter geen plannen. Voorlichting is nuttig maar het is en blijft eenrichtingsverkeer. Het Actiecomité wil graag communiceren over het gemeentelijk beleid. Niet zozeer over tal van uitvoeringsplannetjes op straatniveau. Dat kunnen de bewoners zelf wel samen met de betrokken ambtenaren, mits in onderling vertrouwen.
 7. In decommunicatievoorstellen van de gemeente ligt het zwaartepunt bij gesprekken tussen individuele bewoners en ambtenaren over zaken die de betrokken bewoner rechtstreeks aangaan. De gedachte is dat in zulke gevallen maatwerk geleverd kan worden. Soms lukt dit inderdaad. Maar als de ambtenaar het niet eens is met de bewoner, is de mogelijkheid om verandering aan te brengen geringtot nihil. Dan wordt teruggevallen op strikt formele argumenten zoals “de gemeenteraad wil het zo” of “het college heeft besloten dat…”. De raadsleden hebben dit woensdag 16 februari op de bewonersavond uit de monden van vele mensen kunnen vernemen. Ook talrijke reacties op onze website getuigen hiervan. Eerst wordt dus beleid vastgesteld waar burgers geen invloed op hebben. Vervolgens wordt georganiseerd, gerekend, getekend, aanbesteed en ingekocht. Als de loonwerkers klaar staan om aan de slag te gaan, drukt de ambtenaar met het rode hesje bij de burger op de bel en overhandigt een brief waarin de werkzaamheden worden aangekondigd. Het zal niemand verbazen dat de burger vervolgens merkt dat de marges voor maatwerk wel heel erg smal geworden zijn.
 8. In de wijken bestaat behoefte aan een groenbeleid waar  bewoners mee kunnen instemmen en dat als richtsnoer dient voor ambtelijk handelen. Dit geeft  de rust en zekerheid waar wij als bewoners behoefte aan hebben. We willen de gemeente graag kunnen vertrouwen als een instantie die namens de burgers het beheer uitvoert. Nu is dat vertrouwen helaas ver weg. Het zou van wijsheid getuigen als de gemeenteraad opdracht geeft aan B&W om hun voorgenomen beleid eerst te bespreken met de bewoners en dit pas daarna aan de gemeenteraad aan te bieden.
 9. Gelukkig is niet alles kommer en kwel. Met betrekking tot het snippergroenbeleid worden goede vorderingen gemaakt. Dit betreft de afschaffing van de uitsterfconstructie. Deze hield in dat als de oorspronkelijke bewoners verhuizen, de gemeente in bruikleen gegeven grond weer terugneemt. Als gevolg van dit beleid ontstaat in de woonstraten een kantelen-structuur die pas in de loop van tientallen jaren kan worden opgelost. Daarnaast is het rampzalig voor het straatbeeld. Grote en prachtige voortuinen maken plaats voor armzalig gras. Wij stemmen van harte in met afschaffen van de uitsterfconstructie.
 10. Het afschaffen van de uitsterfconstructie start in de Bartelinkshoek. Dit betekent dat B&W in de Schothorsthoek (de wijk waar het verzet begonnen is) onverdroten willen doorgaan met hun vernielende arbeid. Naar de motivatie gaan we niet gissen. De vermaarde heer Ollie B. Bommel zou in dit verband hebben gesproken over ‘het kleine denkraam’ waarmee de machtigen in zijn stad waren behept. We vragen de gemeenteraad echter dringend om B&W op dit punt te corrigeren.
 11. Element van het snippergroenbeleid is het terugvorderen van (illegaal) in gebruik genomen grond en rechtens in gebruik gegeven grond, indien de ruimtelijke kwaliteit van de wijk dit vereist. Hiertegen bestaat geen bezwaar. Het geeft echter verkeerde verhoudingen als dit eenzijdig ambtelijk wordt vastgesteld. Burgers in de Hasseler Es hebben zich daardoor in toenemende mate vogelvrij gevoeld. Er zijn te veel gevallen geweest waarin het gebruik helemaal niet illegaal was, maar wel zo werd aangeduid. Bij de motieven voor terugname konden bijgevolg tal van vraagtekens worden gezet. Het Actiecomité adviseert om voor de ontneming van grond een procedure te maken waarin betrokkenen worden gehoord, verweer kunnen voeren en waarin de gemeente aangeeft wat het publiek belang is van de terugname van de grond. Dit  kan veel problemen (en juridische procedures) voorkomen.
 12. Graag bepleiten we soepelheid met betrekking tot het terugnemen van illegaal in gebruik genomen grond of rechtens in gebruik gegeven grond. Laat de gemeente ruimhartig bekijken of de grond niet opnieuw aan de bewoners in bruikleen kan worden gegeven dan wel dat het aan hen wordt verkocht. Ook met terugwerkende kracht. Als daar bepalingen aan worden gekoppeld zoals het niet plaatsen van schuttingen, juichen wij dat alleen maar toe. Ook moet onderkend worden dat het verleden heeft geleerd dat onderhoud door bewoners leidt tot een beter aanzicht van de wijk dan onderhoud door de gemeente.
 13. Als het gaat over handhaving stemt het Actiecomité in met de gedachte dat handhaving noodzakelijk is. De gemeente heeft echter de plicht om overtredingen niet groter te maken dan ze zijn. Sommige voorvallen blijven gedurende generaties van bewoners gelden. Zo heeft bij het huis van onze voorzitter 8 jaar geleden een caravan gestaan. Sindsdien is het huis 2x verkocht maar het werd de heer Schenck nu nog voor de voeten geworpen (sic!).  Het verzwakt de geloofwaardigheid van de gemeente in hoge mate en roept de vraag op hoe het staat met de kwaliteit van de overige argumentatie m.b.t. de handhaving.
 14. Het gemeentebestuur gaat initiatieven nemen om burgers verantwoordelijkheid te geven m.b.t. beheer en onderhoud. Dat is een goede zaak. Het belang van de bewoners daarbij is dat hun directe woonomgeving er goed uitziet. Gevreesd moet worden dat de aanpak van de gemeente niet gaat werken. Je kunt het vergelijken met het sneeuwvrij houden van de stoep in de winter. Dat doet iemand voor zijn huis en niet 200 meter verderop. Hetzelfde geldt voor het openbaar groen. Zolang de gemeente stelt dat het te onderhouden openbaar groen niet aan de eigen tuin mag grenzen, zal de motivatie gering zijn. Bewoners zijn mensen met verantwoordelijkheid en betrokkenheid. Spreek ze daarop aan, bezie hen met vertrouwen en behandel ze niet als goedkope werkkrachten die in tijden van bezuiniging een nuttige bijdrage kunnen leveren.
 15. Samenvatting van het standpunt van het Actiecomité “Een groene wijk maak je samen”.
 • De notitie van B&W en het conceptraadsbesluit is niet vooraf met de wijkbewoners besproken. Dat is een gemiste kans. Bovendien is het in strijd met intenties die eerder werden geformuleerd (“samen!”).
 • De kaalslagplannen van B&W voor de Hasseler Es worden volgens plan doorgezet. Om het minder rigoureus te laten ogen zijn de plannen nu uitgesmeerd over een iets langere periode. Dit is slechts een cosmetisch effect.
 • B&W geven aan beter te willen communiceren over de plannen in de wijk. Het college verwart echter voorlichting met communicatie. Voorlichting is eenrichtingsverkeer (top down). De gemeente gaat dit uitbreiden en intensiveren. Communiceren is hoor en wederhoor toepassen en (waar mogelijk) gezamenlijke conclusies trekken. Hiervoor zijn geen plannen ontvouwd.
 • Het Actiecomité juicht toe dat de uitsterfconstructie wordt afgeschaft. In de Schothorsthoek (de haard van het verzet) is dat helaas niet het geval. Hier gaat het college onverdroten door met zijn vernielende arbeid.
 • Het Actiecomité adviseert een goede procedure te maken voor het terugnemen van (illegaal) in gebruik genomen grond of rechtens in gebruik gegeven grond. Bewoners moeten worden gehoord en willekeur uitgebannen. De gemeente dient aan te geven waarom geen gebruiksovereenkomst kan worden aangeboden.
 • Gevreesd moet worden dat de plannen van het college om bewoners in te schakelen bij beheer en onderhoud zullen stranden. De motivatie daarvoor zal wegvallen omdat mensen geen grond mogen onderhouden die grenst aan hun eigen perceel.

One Comment

Hengelo – Vandaag 21 februari Vanochtend om 7.45 uur arriveerde een uit twee man bestaande kapploeg aan de achterpoort van de oude begraafplaats om een begin te maken met de kap van om en nabij de dertig bomen. Ik was erbij om een foto te maken hoe ze de linie van vogelveren zouden platwalsen, maar die bleek al snel aan de kant gewerkt, mogelijk door degene die de poort aan de binnenkant opende. Schoonheid wordt niet op prijs gesteld. En het zal ook wel zo zijn dat iemand zich gerealiseerd heeft dat zoiets wel een heel verkeerd beeld oplevert.

Gistermiddag hebben we nog een laatste lobbypoging ondernomen om een meerderheid van raadsfracties achter een voorstel voor een time-out te krijgen, maar helaas kregen we alleen steun van Pro Hengelo, VVD en Christenunie. Het CDA kon niet snel genoeg tot een besluit komen, maar dat deed er ook niet meer toe toen duidelijk werd dat alle coalitiepartijen de kap toch gewoon door wilden laten gaan. Bijna allemaal hadden ze het over hoe zorgvuldig het allemaal gegaan was.  Het mocht niet baten. (bron Bomen in Hengelo)

Hengelo – Vandaag (20 februari) is er nog druk gelobbied om een meerderheid voor een time-out te krijgen, maar het lijkt niet te lukken. VVD, Pro Hengelo en Christenunie zijn voor, CDA denkt erover, maar de collegepartijen zijn tegen. Is dit het einde van veel bomen?  De natuur is onze laatste verdedigingslinie.

Hengelo – Op zaterdag 19 februari is rond 13.30 uur een klein afscheidsritueel georganiseerd. Dit door bloemen te bevestigen aan de ten dode opgeschreven bomen. Hieronder een impressie.  

 

 Hengelo – Het actiecomité dat zich verzet tegen de plannen voor de bomenkap op de oude algemene begraafplaats aan de Bornsestraat, reageert zeer teleurgesteld op het feit dat de operatie deze week begint. Daarbij zal een kleine 35 bomen sneuvelen. Volgens de gemeente en de Vereniging Gemeenschappelijk Onderhoud – de eigenaar van de oude dodenakker – gaat het hier om een opknapbeurt, maar volgens de actiegroep wordt het karakter van de begraafplaats met z’n gevarieerde flora en fauna zwaar aangetast.

Een delegatie van het actiecomité voerde vorige week overleg met verantwoordelijk wethouder Janneke Oude Alink en enkele ambtenaren. Rob Bloemendaal van het comité: „We voelen ons niet serieus genomen, er wordt niet naar ons geluisterd en de informatievoorziening is slecht.” Bloemendaal sluit eventuele acties niet uit en zal in elk geval de raadsfracties informeren over de situatie. „Er wordt geen rekening gehouden met de bijzondere status van de begraafplaats. Het overleg heeft erg weinig opgeleverd. Eigenlijk wordt het plan uitgevoerd zoals dat aanvankelijk ook de bedoeling was (bron Tubantia)

 

4 Comments

Laat burger zelf leefbaarheid bepalen
Dit was de strekking van een brief van minister Donner aan de de 2e kamer. Piet Hein Donner (CDA) wil burgers meer invloed geven in dorp en stadswijk.
Uit ervaringen met de wijkaanpak blijkt dat er vooral successen worden geboekt als burgers de vrijheid krijgen zelf initiatieven op te pakken. Pas als dat lukt, is er een rol voor de overheid, aldus Donner.
 
Waar diverse bewonersgroepen enthousiast zaken oppakten, bleek dat bestuurders en andere profesionals nog weleens moeite hadden zaken uit handen te geven, constateerde de minister. Er moet een herverdeling komen van taken van Rijk, gemeenten en maatschappelijke organisaties, schrijft Donner aan de leden van de Tweede Kamer. Als het nodig is, wordt de positie van de burger ook wettelijk versterkt, belooft de minister. (bron Tubantia 29 januari 2011)

Leave a Comment

Reactie 1.
Graag wil ik even reageren op uw brief t.a.v. het groenbeleid in onze straat. Met verbazing heb ik het gade geslagen. Deze kaalslag, niet alleen struiken, maar ook eiken en notenbomen werden niet gespaard. Enkele jaren geleden ging in de groenstrook achter mijn tuin een eikenboom dood, waarna ik de gemeente heb gebeld wanneer deze opgeruimd werd. Als antwoord kreeg ik te horen, dat mijn persoon en buren aan beide zijden verdacht werden deze boom moedwillig aan zijn einde te hebben geholpen. Op deze plek was het op dat moment de derde boom die daar doodging. Ik heb toen gezegd, dat het verstandig zou zijn een grondmonster te nemen, wat toen ook is gedaan, maar heb daar nooit meer iets van gehoord. Ondanks herhaald verzoek. Met de hele gang van zaken ben ik het volkomen eens met u dat deze “KAALSLAG” tot niets leidt. Met uw opvattingen over het groen in de wijk ben ik het geheel eens. Het groen moet blijven  eventueel van tijd tot tijd gesnoeid.

(meer…)

17 Comments

Volgende pagina »