Loading images...

 

Hengelo, 1 december 2011

 

Aan alle bewoners die achter het streven van het Actiecomité staan.

De leden van het comité hebben geconstateerd dat de kaalslag in de Hasseler Es na de zomerstop weer gewoon doorgaat; zie Willem Kesstraat (achter het Chinees restaurant aan de Deurningerstraat), Louis Bouwmeesterstraat (waar de achterkanten van enkele huizen volledig open en bloot aan de Deurningerstraat staan), Cruys Voorberghstraat (waar de bewoners nu kunnen uitkijken tot over de Vliegveldweg).

Het overleg in de ‘Klankbordgroep’ levert te weinig op: we mogen alleen spreken over enige plantkeuze bij de herplant. De gemeente blijft uitgaan van de oude plannen met ‘plantvakken’ die ‘gevuld’ moeten worden met één soort plant.

Het comité heeft aan de klankbordgroep voorgesteld de sloopplannen op de agenda te zetten; direct daarna werd de geplande vergadering afgelast. Ook een schouw ging opeens niet door.

Het lijkt er op dat de gemeente eigenlijk niet bereid is te overleggen; onze bedoelingen met het woord ‘samen’ dringen niet door.

Omdat de kaalslag doorgaat zullen wij spreektijd vragen in de vergadering van de Raadscommissie Fysiek op dinsdag 6 december a.s. om 19.30 uur in het gemeentehuis.

Wilt u ons steunen kom dan dinsdagavond 19.30 uur in groten getale naar deze openbare vergadering. Uw steun kunnen wij goed gebruiken! Ook uw buren kunt u, wat ons betreft graag, meebrengen.

In verband met onze planning stellen wij het op hoge prijs wanneer u even een e-mailtje stuurt wanneer u denkt aanwezig te zijn.

 

Namens het Actiecomité,

Leonard Schenck

 

 

 

Het geduld is op…..

 

 

Persverklaring Comité Een Groene Wijk Maak Je Samen

30 november 2011

Het Comité “Een Groene Wijk Maak Je Samen” gaat zijn naam wijzigen in Actiecomité “Een Groene Wijk Maak Je Samen”.

De reden is dat we constateren dat de kaalslag in de Hasseler Es onverminderd doorgaat. Het is tijd voor actie. Gesprekken met de gemeente in de Klankbordgroep blijken van weinig of geen nut te zijn. De inspraak beperkt zich tot de inrichting van de kale plantvakken. De voorafgaande sloop van het openbaar groen op tal van plaatsen blijkt een onbespreekbaar onderwerp te zijn.  

Het Actiecomité heeft op 14 november 2011 een brief gestuurd aan de Klankbordgroep om een aantal onderwerpen op de agenda te plaatsen. Een afschrift van deze brief hebben we bijgevoegd. De inhoud spreekt voor zich.

Prompt werd de vergadering van de Klanbordgroep door de gemeente afgelast. “Gezien de agendapunten kwam een vergadering niet zo goed uit” werd ons meegedeeld. Ook een schouw die zou worden gehouden en waaraan het Actiecomité zou meewerken, vond geen doorgang. Nieuwe afspraken worden niet gemaakt.

We constateren dat de gemeente niet meer communiceert met de wijk. Het lijkt er op dat de gemeente eigenlijk niet bereid is te overleggen; onze bedoelingen met het woord ‘samen’ dringen niet door.

De kaalslag gaat gewoon door. Laatstelijk in de Louis Bouwmeesterstraat, de Willem Kesstraat en de Cruys Voorberghstraat. Op deze plaatsen is van een prachtige groene wijk niets meer over en kan de ontwikkeling van het groen vanaf het nulpunt starten.

Ons geduld met het college van B&W is op. Dinsdag 6 december zullen we aanwezig zijn bij Raadscommissie Fysiek. Het Actiecomité zal de Raadscommissie verzoeken om alle sloopwerken onmiddellijk te stoppen in afwachting van een groenplan waarover bewoners kunnen meepraten. We hopen van harte dat aan ons verzoek wordt voldaan zodat het niet nodig is om via concrete actie ons verzoek kracht bij te zetten.

Voor inlichtingen:

L. Schenck (074-2918502)

W. Wiertsema   (074-2783552)

 

Hieronder volgt een brief van het Actiecomité "Een Groene Wijk Maak Je Samen" aan de Klankbordgroep. Dit is een overleg van gemeente, wijkraad en Actiecomité over het groen in de wijk. De brief is geschreven omdat het  Actiecomité geen of bijna geen gehoor krijgt voor de problemen met betrekking tot het groen in de wijk. De brief is rond 14 november 2011 verzonden.

 

Aan de Klankbordgroep Groen Hasseler Es

t.a.v. de voorzitter de heer R. Wesseling,

p/a Wijkraad Hasseler Es,

Postbus  8051

7550 KB  Hengelo

 

 

14 november 2011

 

Geachte heer Wesseling,

Graag vestigen wij uw aandacht op het volgende. Het Comité ‘Een Groene Wijk Maak Je Samen’ heeft enkele wensen ten aanzien van de agenda van de Klankbordgroep.

Graag zouden we zien dat U de navolgende onderwerpen op de agenda zet. 

 1. Nieuwe en lopende projecten

Toelichting: het is ons opgevallen dat er in de wijk tal van projecten ter hand worden genomen  die niet in de Klankbordgroep zijn geagendeerd. Het comité voelt zich daar ongemakkelijk bij. Hoe kunnen wij de wijkbewoners vertegenwoordigen in de Klankbordgroep als er tal van ontwikkelingen plaatsvinden in de wijk zonder dat de Klankbordgroep daarover heeft kunnen spreken? We voelen ons op dat punt buiten spel gezet en dat willen we niet langer.

Projecten in uitvoering (of projecten die de gemeente ter hand wil nemen) zijn voor zover ons bekend o.a.

 • Else Mauhsstraat
 • Willem Kesstraat
 • Louis Bouwmeesterstraat
 • Gerrit Peuscherstraat
 • Cornelis Dopperstraat
 • Beppie Nooystraat
 • Cruys Voorberghstraat

Ongetwijfeld zijn er ook projecten die we nog niet weten. Over de laatste twee projecten zijn we overigens wel geïnformeerd. Het probleem is daar dat we over de afsluiting van het project mogen spreken (de inplant) maar niet over de aanpak zelf.  Het Comité ‘Een Groene Wijk Maak Je Samen’ wil de afspraak maken dat bestaande en nieuwe projecten eerst in de Klankbordgroep aan de orde worden gesteld op basis van een schriftelijke voorbereiding en dat richting bewoners geen (onomkeerbare) stappen worden gezet zolang het onderwerp nog aanhangig is bij de Klankbordgroep.

Tevens willen we graag afspraken maken over de wijze waarop bewoners worden geïnformeerd en de rol van de Klankbordgroep daarbij. De herinrichting van het openbaar groen is een collectief belang en de bewoners behoren vanuit dat belang aangesproken te worden en niet op individuele basis. De individuele benadering kan in de uitvoeringsfase plaatsvinden.

 

 1. Hoofdgroenstructuur

Ons is opgevallen dat de gemeente bij het opeisen van grond, het terugdraaien van gebruikerscontracten en het weigeren grond aan bewoners te verkopen, veelvuldig gebruik maakt van het argument dat het betreffende snippergroep behoort tot de hoofdgroenstructuur van de wijk. Voor ons is dit argument een deus ex machina. Het is onduidelijk waar het argument vandaan komt,  wat het inhoudt, op welke kaart de hoofdgroenstructuur staat ingetekend en wat hiervan de planologische en juridische gevolgen zijn. Wij willen graag dat de projectgroep op dit punt volledig wordt geïnformeerd, zodat we zelf ook kunnen nagaan op welke plaatsen sprake is van een hoofdgroenstructuur en waar niet. Bovendien zijn we van mening dat eerst duidelijk dient te worden wat het begrip “hoofdgroenstructuur” inhoudt alvorens er verdere stappen worden gezet richting bewoners wat betreft het terugnemen van grond.

 

 1. Gelijkheidsbeginsel

Bij gelegenheid van de behandeling van de gemeentebegroting heeft de wethouder aangegeven dat zij nadenkt over de vraag of bewoners extra gemeentegrond kan worden aangeboden. Dit zou een bijdrage kunnen leveren aan het terugdringen van de gemeentelijke kosten voor groenonderhoud. De verkoop van snippergroen levert bovendien extra geld op voor de gemeentekas. Dit lijkt ons een prima plan. Het comité heeft hierop talloze malen gewezen. Het betekent dat de gemeente in onze wijk pas op de plaats behoort te maken bij het terugeisen van grond. Nu bekend is dat het beleid wordt aangepast, vereist de gelijke behandeling van burgers dat eerst duidelijkheid ontstaat over dit nieuwe beleid. Anders ontstaat de situatie dat grond wordt ingenomen die straks wel kan worden overgedragen. Dit levert een scheve verhouding op met burgers die in gelijke omstandigheden verkeren maar hun tuin straks wel kunnen kopen of huren. Wij nemen aan dat niemand dat wil en zouden hier graag een afspraak over maken.

 

 1. Bouw van een Kerk aan de Hasselerbaan

Als bewoners van de Hasseler Es zouden we graag zien dat de bouw van een nieuwe kerk in de Klankbordgroep aan de orde wordt gesteld, gelet op mogelijke gevolgen voor het groengebied. We willen graag horen wat deze gevolgen zijn alvorens daarover een standpunt in te nemen. Het gaat ons uitsluitend om de gevolgen voor het groen in de wijk.

 

      E.  Gebruikerscontracten

Het systeem van gebruikerscontracten functioneert onbevredigend. Het is onduidelijk voor zowel de gemeente als de burgers. De contracten variëren naar aard en inhoud. Soms beroepen burgers zich op verjaring en krijgen dit toegewezen, voor anderen geldt dit weer niet.  Tientallen jaren blijven aard en gebruik van snippergroen ongewijzigd, dan moet het opeens weer terug naar de gemeente terwijl de situatie verder ongewijzigd blijft. Het is de slinger van de klok. We leven nu in een periode dat de gemeente de touwtjes aanhaalt, straks is het tegenovergestelde weer het geval. Daarom bepleiten wij om de bruikleen te vervangen door een systeem op recognitiebasis. Gebruikers betalen een kleine heffing (b.v. 1x per 5 jaar) ter erkenning van het gemeentelijk eigendomsrecht van de grond. De hoogte van de heffing is afgestemd op de systeemkosten die daaruit betaald worden. In deze aanpak is het niet meer nodig om mensen lastig te vallen met allerlei beperkende bepalingen ten aanzien van het gebruik. Deze hebben geen invloed meer op de verjaringscriteria.

 

Tot Slot

Zoals U weet vindt de volgende vergadering van de Klankborggroep vindt plaats op 22 november 2012. We zouden de bovengenoemde punten A t/m E graag geagendeerd zien, zodat we nadere afspraken kunnen maken over een vervolg. We melden U bij deze tevens dat Het Comité ‘Een Groene Wijk Maak Je Samen’ op deze vergadering vertegenwoordigd zal worden door de heer W. Wiertsema (w.wiertsema@hetnet.nl). Mevrouw J.Lasonder zal namens ons comité aanwezig zijn als toehoorder (jantinebezigbij@online.nl).

 

Met vriendelijke groet,

Het Comité ‘Een Groene Wijk Maak Je Samen’

 

Namens hen L. Schenck

Voorzitter

 

 

 

Leave a Comment