Loading images...

De gemeente Hengelo en haar lust tot procederen.

 

Na jaren hard werken door gemeenteambtenaren, veel verzet uit de bevolking en de grove aantasting van het eigen karakter van een oude Twentse es met houtwallen, oude bomen en betrokken burgers, nam de gemeenteraad in dit voorjaar nieuwe regels aan met betrekking tot het groenbeleid. Uitgebreid is in de stukken beschreven hoe bewoners kunnen aanvragen stukken snippergroen, grenzend aan de eigen tuin te mogen kopen dan wel in bruikleen te mogen verkrijgen.

Iedere buitenstaander die de groenbesluiten van Hengelo leest zal de mening zijn toegedaan dat dit een voorbeeldstad is in dit opzicht. Wat een souplesse, wat een overleg, wat een bereidheid burgers tegemoet te komen en wat een besparingen voor het gemeentelijk budget! Op 23 april 2013 nam de gemeenteraad de nieuwe plannen aan.

 

Op 9 april daaraan voorafgaand werd in de raadscommissie fysiek over de groenplannen uitgebreid gesproken. Er waren complimenten van verschillende kanten voor de helderheid en durf die deze plannen uitstraalden. Ook ons actiecomité “Een groene wijk maak je samen” was voorzichtig positief over de bereikte resultaten.

Maar vanuit ons actiecomité– altijd een beetje dwars…- hebben we wel de vraag gesteld op welke manier de gemeente haar ambtenaren dacht te gaan bijscholen om de nieuwe plannen ook te leren uitvoeren? Maar ja, als burger krijg je op zo’n vraag geen antwoord.

 

Nu de zomer langzamerhand zal overgaan in de herfst – vanouds een tijd van ‘in de tuin werken’- zijn ook de gemeentelijke plannenmakers weer ontwaakt. En helaas blijkt ons daarbij dat er duidelijk géén omscholing geweest is: door verschillende bewoners wordt het actiecomité geraadpleegd naar aanleiding van gemeentelijke brieven, waarin zonder enig nader overleg gebruikersovereenkomsten worden opgezegd, strookjes grond worden teruggevorderd. Dat dit alles gepaard gaat van zeer hoge kosten, zowel voor de gemeente (wij allen dus!) als voor de individuele betrokkenen, schijnt niet te deren. En dat sommigen dan rechtszaken beginnen is voor onze gemeente misschien een hinderlijke, maar te overwinnen aangelegenheid. Althans: zolang zij die rechtszaken winnen. Maar dat gebeurt niet altijd: ons zijn situaties bekend waarin burgers in het gelijk werden gesteld, ook al wordt dat door sommige ambtenaren ontkend.

 

Dat de strikte opvattingen indruisen tegen de nieuw vastgestelde groenplannen is duidelijk. Dat de rigide handhaving daarnaast leidt tot aanzienlijk verlies van groen (je kunt volgroeide hagen niet straffeloos verplaatsen), dat de nieuwe plantjes die de gemeente aanplant in veel gevallen niet aanslaan onder oude bomen, dat de bewoners een groot verlies van privacy en veiligheid ervaren, dat op gemeente-uitgaven aan alle kanten bezuinigd moet worden, – het blijken allemaal geen redenen om te stoppen met deze heilloze aanpak.

 

Gemeente: er zullen nog allerhande rechtszaken op uw pad komen, en uw zorgen over de vraag ‘of u het wel winnen zult’ zullen alleen maar toenemen.  

 

Actiecomité  “Een groene wijk maak je samen”.

Leave a Comment