Loading images...

Samen zorgen voor een leefbare wijk
(wijkplan Hasseler Es)

Inhoudsopgave
1. Waarom een wijkplan?
2. Een groene wijk
3. Wat leeft er in de wijk
4. Samenvatting concrete afspraken
5. De leefbaarheid staat voorop
6. Een plek om te wonen en te leven
7. Veiligheid voor iedereen
8. Meedenken, meedoen, meebeslissen 
 
Voorwoord
Aan de noordkant van Hengelo, boven de A1, ligt de Hasseler Es. De wijk bestaat nu zo’n dertig jaar. Door het grote aantal eengezinswoningen wonen er veel gezinnen met kinderen. De Hasseler Es telt verhoudingsgewijs veel jongeren en er staan dan ook zeven basisscholen. Het is een groene, bomenrijke wijk, en vanuit de Hasseler Es wandel of fiets je zo het buitengebied in. In de wijk is het afgelopen jaar veel gebeurd. Hoogtepunt was de opening van het Kulturhus Hasselo, waarin zorg, cultuur, sport en welzijn een mooi nieuw onderkomen hebben gevonden. Het wijkcentrum, peuterspeelzaal Bruintje Beer, Jongerensoos The Spot, Speel-o-theek de Wissel, een prikpost van het SMT, de sporthal en een filiaal van de bibliotheek, vanaf nu zitten ze allemaal onder één dak.
 
De bewoners voelen zich betrokken bij de ontwikkelingen en gang van zaken in hun wijk. Dat bleek ook tijdens de huiskamerbijeenkomsten en de wijkavond, die in het najaar 2005 werden gehouden. Tijdens deze bijeenkomsten konden bewoners met raadsleden van gedachte wisselen over verschillende thema’s, zoals overlast van hangjongeren, groenonderhoud, woonomgeving, communicatie en verkeer. Hoewel de Hasseler Es bekend staat als een echte ‘gezinswijk’ met veel groen, laat de leefbaarheid toch hier en daar te wensen over. Mensen storen zich aan zwerfvuil, hondenpoep, slecht verlichte fiets- en voetpaden en aan de onveiligheid bij scholen.
Het is een uitdaging om aan deze problemen iets te doen om zo de leefbaarheid in de Hasseler Es te vergroten. In dit wijkplan voor de Hasseler Es leest u hoe de gemeente Hengelo hier samen met alle betrokkenen aan wil werken. Uw betrokkenheid, kennis en inzet zijn daarbij onmisbaar.
Laten we daarom samen zorg dragen voor een nog leefbaarder Hasseler Es!
Janneke Oude Alink
Stadsdeelwethouder Hasseler Es

1. Waarom een wijkplan?

Wijkgericht werken
Om de bewoners meer bij hun leefomgeving te betrekken en hun afstand tot de gemeente te verkleinen, heeft de gemeente Hengelo gekozen voor wijkgericht werken. Hiervoor is Hengelo verdeeld in drie stadsdelen: Noord, Midden en Zuid. Stadsdeel Noord bestaat uit de wijken Slangenbeek, Noord en Hasseler Es. De wijk Hasseler Es bestaat uit tien buurten. Het wijkplan Hasseler Es handelt over de hele wijk Hasseler Es. Elk stadsdeel heeft een stadsdeelwethouder. Daarnaast zijn er per stadsdeel een stadsdeelhoofd en een stadsdeelcoördinator. Het stadsdeelhoofd is de contactpersoon voor de bebouwde omgeving, de stadsdeelcoördinator voor de sociale- en welzijnsaspecten. Samen zijn ze het gezicht van de gemeente in de wijken. Naast het stadsdeelhoofd heeft elk stadsdeel ook twee stadsdeelbeheerders. Zij zijn verantwoordelijk voor de uitvoering van het beheer en onderhoud in uw wijk. De contactpersoon voor veiligheid in de wijken is de wijkagent.
  
Wat is een wijkplan?
Centraal instrument in het wijkgericht werken is het wijkplan. Dit is de praktische vertaling van het gemeentelijk beleid op het gebied van jeugd en onderwijs, sport en cultuur, zorg en welzijn, werk en inkomen, veiligheid, ruimtelijke inrichting en verkeer, detailhandel en bedrijvigheid en wijkbeheer. Het wijkplan is mede gebaseerd op informatie van bewoners, organisaties, ondernemers en instellingen die wonen of werken in de wijk. De gemeente heeft hun gevraagd wat er de komende jaren moet gebeuren in de wijk. Een wijkplan beschrijft voor een periode van vier jaar wat het beleid van de gemeente en overige organisaties concreet betekent voor de wijk. Bij elk wijkplan hoort een uitvoeringsplan. Daarin staan alle concrete acties en projecten per jaar. Het uitvoeringsplan wordt elk jaar bijgewerkt.
 

2. Een groene wijk

In het noordoosten van Hengelo ligt de wijk Hasseler Es, de grootste wijk van Hengelo. De Hasseler Es ligt aan de rand van de stad en is de eerste wijk die aan ‘de andere kant’ van de A1 is gebouwd. Door de nabijheid van deze snelweg en de ontsluiting via de Deurningerstraat en de Oldenzaalsestraat is de Hasseler Es goed te bereiken. De Hasseler Es is een zeer groene wijk met veel ruimte. Tussen het groen door zijn fiets- en wandelpaden aangelegd. De wijk bestaat uit de buurten Bovenhoek, Schothorsthoek, Bartelinkshoek, Tijertshoek, Sogtoenhoek, Bruninkshoek, Middelhoek, Molendijkhoek,
Weijinkshoek en Oosterveld. De negen eerstgenoemde buurten zijn vooral woonbuurten. Oosterveld is voornamelijk een bedrijventerrein.

Bewoners
In de wijk Hasseler Es woonden op 1 januari 2005 13.489 inwoners, waarvan 2.569 in de grootste woonbuurt Bovenhoek. De gemiddelde leeftijd in de Hasseler Es is iets lager dan gemiddeld in Hengelo. Daarnaast wonen er in de Hasseler Es wat meer kinderen in de leeftijd van 0 tot 17 jaar. De buurt Schothorsthoek vormt een uitzondering en is qua leeftijdopbouw de ‘oudste’ buurt van de Hasseler Es. Ruim 40% van de bewoners is hier 55 jaar of ouder. Deze afwijkende leeftijdsopbouw houdt direct verband met het type woningen in de buurt; jongeren kunnen de dure koopwoningen in Schothorsthoek veelal niet betalen. De overige buurten zijn in vergelijking met Hengelo juist kinderrijk. In de buurten Tijertshoek, Bruninkshoek en Weijinkshoek wonen de meeste kinderen in de leeftijd van 0 tot 12 jaar. In de gehele wijk zijn de jong volwassenen tussen de 18 en 29 jaar licht ondervertegenwoordigd. Opvallend hoog is het aandeel niet-westerse allochtonen in de buurt Tijertshoek (18%). Dit hoge percentage houdt verband met het aantal betaalbare huurwoningen in de buurt. In het algemeen hebben allochtonen van niet-westerse afkomst minder te besteden. Zo blijkt dat in de duurdere buurt Schothorsthoek slechts enkele mensen van niet-westerse afkomst wonen. De leeftijdsopbouw van de bewoners van niet-westerse afkomst, wijkt af van de opbouw voor de gehele Hasseler Es. Gezinnen met kinderen hebben de overhand. Slechts 9% van de nietwesterse allochtonen in de Hasseler Es is 55 jaar of ouder, bijna 40% is kind (0 t/m 17 jaar).

Wonen
De Hasseler Es is een ruim opgezette wijk, opgebouwd uit meerdere woonbuurtjes, elk met een eigen karakter. Naast buurtjes met vrijstaande woningen aan bochtige straatjes zijn er buurten met complexen rijtjeswoningen aan woonerven. De buurten worden van elkaar gescheiden door ruime, doorlopende groene zones. De woningen langs de hoofdontsluitingswegen en aan de grote groene zones zijn in de regel met de achterkant en achtertuin naar de weg of de groene ruimte gekeerd. De meeste woningen zijn gebouwd in het tijdvak 1970-1990. Het zuidwestelijke gedeelte (Schothorsthoek, Bartelinkshoek, Tijertshoek en Sogtoenhoek) stamt uit de jaren zeventig. Het noordwestelijke gedeelte van de wijk (Bruninkshoek, Middelhoek, Molendijkhoek, Bovenhoek en Weijinkshoek) is gebouwd in de jaren tachtig. Het merendeel van de woningvoorraad bestaat uit eengezinswoningen. Ruim 60 % van de woningen is in particulier eigendom. Het aantal personen per woning is voor Hengelose begrippen relatief hoog. Dit komt doordat  er in de wijk relatief veel gezinnen met kinderen en weinig alleenstaanden wonen.
 
Sociaal
Hasseler Es zit goed in de voorzieningen, met onder andere een vernieuwd en vergroot winkelcentrum (voor dagelijkse en niet-dagelijkse boodschappen), een gezondheidscentrum, een apotheek, een sporthal, een nieuw wijkcentrum, zeven basisscholen van verschillende signatuur, een senioren wooncomplex en meerdere woonvoorzieningen voor verstandelijk gehandicapten. Het inkomen in de wijk Hasseler Es ligt hoger dan het Hengelose gemiddelde. De bewoners  van Schothorsthoek hebben met een gemiddeld jaarinkomen van € 41.600,– het meest te besteden, de bewoners van Sogtoenhoek het minst; de gemiddelde jaarinkomsten liggen hier onder het Hengelose gemiddelde. Minder dan 5% van de bewoners van de Hasseler Es ontvangt een bijstandsuitkering. Vergeleken met Hengelo is dit een laag aandeel. Opvallend is het aantal bijstandsuitkeringen in Tijertshoek, één op de tien huishoudens ontvangt hier een uitkering.
 

3. Wat leeft er in de wijk?

Hoe kunnen gemeente en organisaties hun plannen en activiteiten afstemmen op de wensen en behoeften vanuit de wijk? Bewoners, maatschappelijke organisaties, gemeente en raadsleden hebben gekeken hoe het ervoor staat met de wijk Hasseler Es. Wat zijn de sterke en te verbeteren punten van de wijk?
  

Huiskamergesprekken en wijkavond
Op 2 november 2005 heeft de raad een bezoek gebracht aan de wijk Hasseler Es. Daaraan voorafgaand zijn in september 2005 huiskamerbijeenkomsten georganiseerd, waar bewoners thuis gesprekken hebben gevoerd met raadsleden over positieve aspecten van hun wijk en wat kon worden verbeterd. Het raadsbezoek zelf is afgesloten met een wijkavond waar een groot aantal bewoners op af kwam en die wat dat betreft zeer succesvol was. Tijdens de wijkavond spraken driehonderd wijkbewoners, raadsleden en wijkpartners met elkaar in themagroepen over oplossingen voor knelpunten die eerder tijdens de
huiskamerbijeenkomsten waren ingebracht. Uit de huiskamergesprekken en de wijkavond kwam naar voren dat de bewoners van de wijk Hasseler Es het wonen in de wijk als erg prettig ervaren en zich veilig voelen in de eigen woonomgeving. Bewoners zijn zeer positief over de vele voorzieningen, de ruimte en het vele groen in de wijk. Een aantal bewoners heeft de fijne sociale contacten in de wijk genoemd. Men is erg tevreden over de komst van het nieuwe winkelcentrum en het wijkcentrum. Daarnaast hebben bewoners ook kritiek en opmerkingen,met name over verkeer en groenonderhoud. De tijdens de huiskamerbijeenkomsten gemaakte opmerkingen zijn ingedeeld in vier onderwerpen: verkeer/parkeren, groenonderhoud/communicatie, wonen/woonomgeving en overlast. Deze vier onderwerpen zijn vervolgens op de wijkavond van 2 november 2005 besproken in de themagroepen. Hieronder staat een samenvatting van de gemaakte opmerkingen op die avond.
Verkeer en parkeren
Geen/weinig onderscheid tussen markeringen fiets- en voetpaden Onvoldoende veiligheid bij scholen (oversteken onveilig, parkeerproblematiek bij halen/brengen)
Parkeren bij woningen is een probleem (te weinig parkeerplaatsen, bewoners zijn bereid groen in te leveren) Te hard rijden in 30-km zones en op de ontsluitingswegen (te weinig handhaving) Gevaarlijke kruispunten A-1 (geluidsoverlast, veiligheid bij calamiteiten)
Groenonderhoud en communicatie
Een groene wijk heeft plus- en minpunten. Keuze voor sommige boomsoorten is niet altijd de goede geweest, grote bomen veroorzaken overlast, nemen zon en licht weg. Groenonderhoud en onderhoud van de vijvers laten te wensen over (te incidenteel en niet frequent genoeg) Groenverkoop: men heeft het gevoel dat men niets heeft te zeggen over het plan (onduidelijkheid over planning; gemeente geeft alleen informatie over plannen en niet over inspraakmogelijkheden) Straten en verlichting: vlakleggen trottoirs, veel bladoverlast, slecht verlichte fiets- en voetpaden.
Wonen/woonomgeving
Angst voor verdichting (uitbreiding laag- en hoogbouw) Verkoop huurwoningen stagneert. Gevolg: leegstand en aantasting kwaliteit leefomgeving,met name in de Tijertshoek en Weijinkshoek
Toewijzingsbeleid voor huurwoningen
Suryoye ouderen vragen om aangepaste woningen aangezien ze in de wijk oud willen worden Verzoek Suryoye bewoners om een intermediair die de taal spreekt en kan bemiddelen/verwijzen naar instanties op gebied van werk, wonen, zorg en welzijn (werkplek in Kulturhus Hasselo) Idem bij zorginstellingen: zorg voor informatie en advies in de eigen taal
Overlast
Hangplekken jongeren
Veel zwerfvuil
Hondenpoep en loslopende honden
Communicatie
Men moet zeer lang wachten op antwoord onduidelijkheid over wanneer alleen informatie over en wanneer inspraak op plannen mogelijk is In de volgende hoofdstukken kunt u de onderwerpen terugvinden met daarbij een uitleg over het beleid en de aanpak die de gemeente en de wijkpartners hebben gekozen. Ook wordt uitgelegd waarom een bepaald onderwerp soms niet wordt aangepakt. De onderwerpen staan vermeld in kaders en de uitleg volgt in de tekst eronder. In het volgende hoofdstuk vindt u alvast een samenvatting van de gemaakte afspraken tussen gemeente en partners.
 

4. Samenvatting concrete afspraken

De gemeente en de wijkpartners die deelnemen aan het wijkplatform Hasseler Es hebben als hoofddoelstelling voor de wijk: Het huidige niveau op het gebied van leefbaarheid en veiligheid in de wijk
behouden en waar nodig verbeteren door middel van een integrale aanpak en samenwerking door partners. Hieronder staan per onderwerp de subdoelen die de gemeente en de wijkpartners met elkaar hebben afgesproken.
Wonen, woonomgeving
St. Joseph Wonen en Ons Belang hebben zich tot doel gesteld de angst voor verdichting weg te nemen door openheid te geven over plannen van de corporaties voor de Hasseler Es. Goede nformatieverstrekking is hiervoor essentieel. Op dit moment en voor de nabije toekomst zijn er geen concrete plannen bekend voor de bouw van woningen in de wijk door de corporaties. Daarnaast probeert St. Joseph Wonen in een aantal buurten een betere mix van koop- en huurwoningen te bereiken door huurwoningen te koop aan te bieden.  Suryoye ouderen Om inzicht te krijgen in de woonwensen van Suryoye ouderen in de Hasseler Es zullen de corporaties gezamenlijk in 2006 een enquête houden onder deze groep ouderen. Begin 2007 ligt er dan een inventarisatie van woonwensen op basis waarvan eventueel verdere stappen kunnen worden gezet. Beide corporaties zullen hier echter op korte termijn geen beleid op ontwik kelen. Vanaf 1 januari 2006 heeft Carint/SWOH een ouderenadviseur van allochtone afkomst aangesteld voor 24 uur per week voor de doelgroep allochtone ouderen.
Overlast
Hangplekken jongeren
De gemeente wil met jongerenwerk, wijksportconsulent en wijkcentrum nieuwe impulsen geven aan de voorzieningen voor jongeren. Om dit doel te bereiken worden verschillende activiteiten ontwikkeld.
Zwerfvuil
Over het algemeen is er een redelijk niveau van netheid in de wijk. Het beleid is erop gericht dit niveau tenminste in stand te houden. Vermeldenswaardig is de door de wijkraad ingestelde werkgroep milieu. Op initiatief van deze werkgroep ruimen jongeren uit de wijk elke zaterdag zwerfvuil op en verdienen daar een zakcentje mee.
Hondenpoep
Bij wijkbeheer komen veel meldingen binnen over overlast door loslopende honden en hondenpoep. In april en mei 2006 worden de hondenvoorzieningen in de wijk verbeterd. Bovendien zal het aantal gemeentelijke controleurs worden uitgebreid en wordt het hondenbezitters verplicht een deugdelijk opruimmiddel bij zich te dragen. Met deze maatregelen wil de gemeente het aantal meldingen over hondenoverlast in vier jaar tijd (2006-2009) met 20% reduceren. Voor een structurele oplossing van het probleem is een mentaliteitsverandering van de hondenbezitters noodzakelijk.
 
Groenonderhoud
Groenonderhoud en onderhoud vijvers
Er zijn in de wijk relatief veel klachten over achterstallig groenonderhoud. In 2006 wordt een begin gemaakt met het wegwerken van de achterstand door: kleinschalige, moeilijk te onderhouden heestervakken te vervangen door gras; afgeschreven plantvakken te vervangen; in de periode 2006-2008 jaarlijks 60.000 euro beschikbaar te stellen voor het verwijderen en vervangen van de bestaande bielzenbakken;
het boomonderhoud te intensiveren, onder meer door het instellen van een tweede boomploeg bij de sector Wijkbeheer; twee keer per jaar het onderhoud aan de taluds van de beken uit te voeren. Enige malen per jaar wordt het drijfvuil uit de waterlopen verwijderd. Doelstelling is het aantal meldingen over groenonderhoud in de komende vier jaar (2006-2009) met 20% te verminderen.
Verlichting
De komende jaren zal wijkbeheer samen met de wijkraad op verschillende plekken in de wijk (bijvoorbeeld Bartelinkslaantje, Eswegen en Hasselerbaan) de openbare verlichting verbeteren. Afgeschreven masten en armaturen worden vervangen en er wordt omgeschakeld van oranje naar wit licht.
 
Verkeer en parkeren
Geen/weinig onderscheid tussen fiets- en voetpaden
De scheiding tussen fietspaden en wandelpaden is onduidelijk. Dit is het gevolg van het relatief grote aantal fietspaden in de wijk. In de communicatie (internet, wijkkrant, gemeenteadvertentie)
zal extra aandacht worden besteed aan het feit dat wandelen op fietspaden is toegestaan.
Veiligheid bij scholen (oversteken, halen/brengen)
De gemeente wil in samenwerking met de scholen het autogebruik door ouders ontmoedigen en het fietsgebruik bevorderen. Voorbeeld van deze aanpak is het project Verkeersslang, dat ook op scholen in de Hasseler Es draait. Tevens zijn alle oversteken van fietsroutes naar de scholen veiliger gemaakt.
 
Parkeren bij woningen (onvoldoende parkeerplaatsen)
Het tekort aan parkeerplaatsen is een gevolg van de stedenbouwkundige structuur met haar vele smalle hofjes. Het ontbreekt de gemeente aan middelen voor grootschalige
reconstructie van dit soort buurtjes. Daar komt bij dat extra parkeerplaatsen bijna per definitie ten koste gaan van het aanwezige groen. Wel zal de gemeente in specifieke gevallen
in ontwikkelgebieden trachten de parkeernorm op te rekken. De politie zal in 2006 de knelpunten rond het parkeren in kaart brengen. Daarnaast zal de politie, na een waarschuwing,
verbaliserend optreden indien men parkeert op groenstroken en trottoirs. 30-km zones/te hard rijden op ontsluitingswegen In het kader van Duurzaam Veilig zijn alle verblijfsgebieden ingericht als 30 kilometer zones.Doorgaand verkeer wordt zoveel mogelijk over de Deurningerstraat, de Oldenzaalsestraat
en de Eswegen geleid. De politie houdt het hele jaar door snelheidscontroles. Indien nodig kunnen deze worden uitgebreid. Gevaarlijke kruisingen
Punt van aandacht vormen ook de gevaarlijke kruisingen Westelijke Esweg-Hasselerbaan, Hasselerbaan-Carl Muckstraat en Deurningerstraat-Westelijke Esweg. In het kader van
Duurzaam Veilig heeft de aanpak van dit soort verkeersongevallenconcentraties (AVOC’s) de hoogste prioriteit. De kruising Westelijke Esweg-Hasselerbaan is inmiddels heringericht.
De overige punten worden in 2006 in het kader van het verbeteren van de infrastructuur rond winkelcentrum Hasselo en grootschalig asfaltonderhoud aan de Westelijke Esweg
opgepakt. In 2009 wordt grootschalig onderhoud aan de Deurningerstraat gepleegd. Communicatie De gemeente wil meer rekening houden met de wensen van de wijkbewoners. De dienstverlening aan burgers zal worden verbeterd door een verdere uitbouw van het digitale loket en de instelling van een publieksbalie in het stadhuis. Daarnaast krijgt elke wijk, dus ook de Hasseler Es, een wijkteam. Hier kunnen wijkbewoners terecht met hun meldingen en klachten.
 

5. De leefbaarheid staat voorop

De wijk Hasseler Es komt uit de objectieve en subjectieve gegevens naar voren als een wijk van gemiddelden. Toch zijn er aanwijzingen dat enkele delen van de wijk wat achteruit gaan. Er zijn weinig voorzieningen voor jongeren, waardoor op diverse plaatsen in de wijk hangjongeren te vinden zijn en soms voelen bewoners zich onveilig. Gelukkig tonen de bewoners wel verantwoordelijkheid voor hun wijk en zijn de sfeer en sociale samenhang goed. Als bewoners en professionals blijven samenwerken heeft de Hasseler
Es genoeg kansen en mogelijkheden in zich om met kleine investeringen het huidige niveau te behouden.
Welzijn in de wijk
Aandachtspunten voor de wijk:
• Bewoners van Suryoye afkomst willen graag informatie en advies over zorg,wonen en welzijn in de eigen taal Kulturhus Hasselo
In 2005 is het nieuwe Kulturhus Hasselo geopend. Het kulturhus stamt uit Scandinavië en is door de Overijsselse Bibliotheek Dienst tot een Nederlands instituut gemaakt. Het Kulturhus is een pakket voorzieningen onder één dak. In een kulturhus leen je boeken, ontvang je zorg, doe je zaken, ontmoet je mensen, wissel je ideeën en ervaringen uit en geniet je van cultuur. Zo hebben ook in Kulturhus Hasselo verschillende functies een mooi nieuw onderkomen gevonden. Achter één hoofdingang vindt de wijkbewoner het wijkcentrum, de sporthal, een filiaal van de bibliotheek, een prikpost van het ziekenhuis SMT, de wijkraad Hasseler Es, peuterspeelzaal Bruintje Beer, Jongerensoos The Spot en Speel-o-theek De Wissel. Het hart van het Kulturhus Hasselo is het leescafé. Wijkbewoners kunnen hier terecht voor de nieuwste kranten en tijdschriften aan de gezellige leestafel. In het i-punt kunnen ze internetten of e-mailen. Vrijwilligers verzorgen de buffetdienst en staan klaar voor een gezellig praatje of om informatie te verstrekken over de vele activiteiten in het gebouw. Deze variëren van peutergym tot buikdansfitness, van schilderen tot patchwork en quilten, van kinderwerk tot jongerensoos, van taalcursus tot kookcursus en van badminton tot volleybal. Het enorme aanbod aan activiteiten is ondenkbaar zonder de inzet van de vele vrijwilligers. In Kulturhus Hasselo is ook zaalruimte te huur voor vergaderingen en andere bijeenkomsten.
Er zijn plannen tot het inrichten van een wijkinformatiepunt in het Kulturhus. Informatie en contactgegevens van onder andere gemeente (wijkbeheer), politie (wijkagent),
woningbouwcorporaties, Carint/SWOH en SCALA zullen beschikbaar zijn in de vorm van een folderpunt en het I-punt. Vrijwilligers kunnen helpen bij het vinden van de juiste informatie.
Speeltuin
Naast het Kulturhus Hasselo wordt een speeltuin aangelegd, vrij toegankelijk voor alle kinderen. In het ontwerp is rekening gehouden met de verschillende leeftijden, van peuter tot
puber. De verwachting is dat de speeltuin eind 2006 klaar zal zijn.
Wijkwelzijnswerk
Scala Welzijnswerk is de organisatie in Hengelo die het peuterwerk, jongerenwerk en wijkopbouwwerk verzorgt. Verder organiseert Scala op verzoek van de gemeente
inburgeringstrajecten en opvoedingsondersteuning. De peuterspeelzaal in Kulturhus Hasselo, Bruintje Beer, is van Scala. Ook Tom Poes is van Scala. In jongerensoos The Spot is een jongerenwerker van Scala actief. Wijkopbouwwerk is er op dit moment niet in de Hasseler Es. Wel organiseert een sociaal cultureel werkster van Scala koffieochtenden voor vrouwen van Suryoye afkomst in de Thaborkerk. Het doel is voorlichting te geven en de vrouwen waar nodig en wenselijk door te verwijzen naar dienstverlenende organisaties.
Jeugd en onderwijs
Aandachtspunten voor de wijk:
• Hangplekken jongeren
• Weinig voorzieningen voor jongeren
De komende jaren wil de gemeente samen met jongerenwerk, wijksportconsulent en wijkcentrum nieuwe impulsen geven aan de bestaande voorzieningen voor jongeren. De verschillende activiteiten worden hieronder toegelicht.
 
Jongerensoos The Spot
Zoals hiervoor al gemeld hebben jongeren een eigen ruimte in het nieuwe wijkcentrum, The Spot genaamd. Het is de bedoeling om de komende tijd een (bredere) nieuwe doelgroep jongeren binnen te krijgen. Het jongerenwerk heeft in 2005 een behoefteonderzoek gehouden onder de leerlingen van de groepen 7 en 8 van de basisscholen in de Hasseler Es over de soos in het Kulturhus. Hieruit bleek dat de jeugd behoefte heeft aan sport, dat er iets specifieks voor meisjes moet komen en dat de jongeren graag thema-achtige bijeenkomsten
zouden willen. Dit laatste punt zal in samenwerking met de scholen worden opgepakt. Ten slotte is het de bedoeling om eens in het kwartaal in de jeugdsoos een tienerdisco te organiseren.
Overig jongerenwerk
Net als in andere wijken in Hengelo wordt ook in de Hasseler Es wijksport aangeboden door de wijksportconsulent. Meer hierover vindt u bij de paragraaf over sport en cultuur. De wijksportconsulent, het straathoekwerk en jongerenwerk zullen voor en samen met de jongeren in de wijk activiteiten opzetten als een voetbaltoernooi in de voetbalkooi aan de
Oldenzaalsestraat en wekelijkse activiteiten bij de verschillende bestaande speelplekken in de wijk. In de vakantieperiodes organiseert het jongerenwerk allerlei vakantieactiviteiten.
Het jongerenwerk van Scala beschikt vanaf 2005 over een mobiele jongeren opvangplek (MOJO). Deze jongerenbus kan altijd en overal worden ingezet en daarmee een oplossing
bieden voor de overlast van hangjongeren in de Hasseler Es. Onder begeleiding van een jongerenwerker/straathoekwerker kunnen jongeren spelletjes doen of elkaar ontmoeten.
De bus kan bijvoorbeeld ook worden ingezet bij vakantieactiviteiten en als tijdelijke vervanging van de Jongerensoos in de zomervakantie. Vanaf de voorjaarsvakantie tot
de zomervakantie in 2006 wordt een tijdelijke pannakooi neergezet in de Hasseler Es. Jongerenwerk en wijksportconsulent zullen activiteiten rondom de pannakooi organiseren
zoals een toernooi.
Stadsdeelteam jeugdzaken Noord
Elk stadsdeel in Hengelo heeft een stadsdeelteam jeugdzaken.Hierin zitten de straathoekwerker, de wijksportconsulent en vertegenwoordigers van politie, jongerenwerk,
gemeente (zowel wijkbeheer, wijkaanpak als jeugd en veiligheid), stadswacht en wijkwelzijnsvoorzieningen. Het stadsdeelteam jeugdzaken Noord bespreekt de stand van zaken met betrekking tot rondhangende jeugd(groepen) en jeugdplekken in de Hasseler Es. Er wordt informatie uitgewisseld en waar nodig kunnen activiteiten en/of voorzieningen voor jongeren worden opgezet. Bij (dreigende) overlast door jeugdgroepen treft het stadsdeelteam maatregelen.
Buurtnetwerk
Naast de stadsdeelteams kent Hengelo de buurtnetwerken. Hierin werken basisscholen, peuterspeelzalen, kinderdagverblijven, consultatiebureau, maatschappelijk werk, woningbouwverenigingen en de wijk- en jeugdagent samen om problemen van kinderen of jongeren op te lossen. Ook in de Hasseler Es is een buurtnetwerk actief. In het buurtnetwerk kunnen ouders, maar ook medewerkers van instellingen en leerkrachten hun zorgen rondom kinderen bespreken met verschillende deskundigen. Het buurtnetwerk probeert op deze
manier zo snel mogelijk en dicht bij huis hulp te bieden.
Onderwijs
In de Hasseler Es staan zeven basisscholen van verschillende signatuur, De Borgh (roomskatholiek), De Bron (protestants-christelijk), Daltonschool ’t Schöppert (openbaar), ’t Eimink
(rooms-katholiek), De Meent (openbaar), De Schothorst (rooms-katholiek), De Timp (openbaar). Na een enorme groei van de scholen, is er nu een afname van het aantal leerlingen waar te nemen. Dit heeft alles te maken met de vergrijzing van de wijk. Wat betreft het peuterspeelzaalwerk kent de Hasseler Es naast Bruintje Beer (Scala) in
Kulturhus Hasselo ook peuterspeelzaal ’t Hasseler Hummeltje (particulier) en Tom Poes (Scala). Catalpa, vestiging De Schothorst, verzorgt kinderopvang in de Hasseler Es.
Sport en cultuur
Aandachtspunten voor de wijk:
• Hangplekken jongeren
• Weinig voorzieningen voor jongeren
Begin 2004 heeft de gemeenteraad de nieuwe Sportnota aangenomen. Deze is de basis voor het gemeentelijk sportbeleid in de komende jaren. Er is een sterke relatie tussen sport,
bewegen en gezondheid. Steeds meer mensen zijn zich bewust van de noodzaak om te bewegen en te sporten voor een goede gezondheid. Toch staan er nog veel mensen aan de
kant. Dat geldt vooral voor de oudere jeugd, ouderen, mensen met een functiebeperking en groepen met een specifieke culturele achtergrond. Ook voor jongeren is sportbeoefening van belang. Sport wordt ingezet in de mix van integrale wijkaanpak, met als te koppelen thema’s: Jeugdbeleid, Onderwijs en Veiligheid (terugdringen overlast, antivandalisme) en het bevorderen van de leefbaarheid in de wijk.
Fit-No-Fat
In 2005 is gestart met Fit-No-Fat activiteiten met als doel meer bewegen en gezonder leven. De doelgroep hiervan zijn Hengeloërs tussen de 25 en 65 jaar. De activiteiten beginnen met een fitheids- cq. gezondheidstest, om te komen tot aanbevelingen voor een gezonde leefstijl. De test en activiteiten zullen gefaseerd in heel Hengelo worden uitgevoerd. Eind april wordt gestart in de Hasseler Es. Bij Fit-No-Fat werken de volgende partijen samen: Ziekenhuisgroep Twente, Zorgservice Twente, Carint, Menzis en de gemeente.
BOS-projecten
Verder staat het terugdringen van overgewicht hoog op de agenda. Hiervoor worden in Hengelo een aantal BOS-projecten gestart (Buurt Onderwijs en Sport). Er komt een stedelijk
project waarbij het terugdringen van overgewicht bij jongeren van 4-19 jaar centraal staat. Daarnaast zal de gemeente samen met de GGG en de Sportraad Overijssel een aantal
wijkgerichte projecten aanvragen bij het ministerie, onder andere ook voor de Hasseler Es. Doel zal zijn terugdringen van overlast en vandalisme in de leeftijdsgroep van 10 t/m 18
jaar. Scholen, sportverenigingen, Kulturhus Hasselo, Scala en wijkraad worden bij het project betrokken. De projecten moeten nog worden aangevraagd bij VWS en zullen na honorering pas in 2007 worden uitgevoerd. De projecten hebben een looptijd van vier jaar.
Wijksportactiviteiten
Tot slot worden er ook in de Hasseler Es verschillende wijksportactiviteiten georganiseerd, zoals hiervoor al is genoemd. De wijksportconsulent beschikt over een netwerk en diverse
(sport)faciliteiten om voor jeugdgroepen een aanbod op maat samen te stellen. Het gaat dan om verschillende sportactiviteiten voor 10- tot19-jarigen, zoals voetbal, cursus zelfverdediging, balsport en het organiseren van verschillende wijktoernooien. Daarbij kan er gebruik worden gemaakt van sportzaaltjes in de Hasseler Es en van een mobiele pannakooi. De wijksportconsulent zoekt hierbij de samenwerking met de Wijkrecreatie Sportvereniging Hasseler Es, beter bekend als de WRSH. De vereniging houdt zich bezig met verschillende zaalsporten voor jong en oud (badminton, volleybal, basketbal, zaalvoetbal, aerobics, enz.) op recreatief niveau. Iedereen die lid is van de WRSH kan aan alle sporten meedoen. De sporten vinden plaats in de sporthal in de Hasseler Es en in Kulturhus Hasselo.
Cultuur
Op cultureel gebied zet Hengelo zich in om een breder publiek bij kunst te betrekken. Daarbij gaat het vooral om jongeren, allochtonen en mensen in achterstandsituaties. In de Hasseler Es komt cultuur (min of meer) samen in het Kulturhus Hasselo. Daar is de biliotheek gevestigd en vinden verschillende culturele en creatieve activiteiten plaats.
Daarnaast zet Hengelo in op cultuureducatie in het primair onderwijs. Alle scholen in de Hasseler Es nemen deel aan het programma Kunst op School. Dit programma bestaat uit
kunstzinnige en culturele activiteiten en voorstellingen en wordt jaarlijks door de commissie Kunsteducatie Hengelo samengesteld. Elke groep van een school kan één keer in het jaar naar een theaterproductie in het Rabotheater, een concert bezoeken in de Waterstaatskerk of een eigen CD opnemen in de muziekschool. Ook komen er regelmatig kunstenaars in de klas om samen met de leerlingen tot een grote expositie te komen, of worden ze door een schrijver in de klas aangezet tot meer lezen of tot het schrijven van gedichten. Om kunst en cultuur een grotere plaats binnen de school te geven doet een aantal scholen in de Hasseler Es mee aan de landelijke regeling Versterking Cultuureducatie in het Primair Onderwijs.
 
Wonen, zorg en welzijn
Aandachtspunten voor de wijk:
• Suryoye ouderen vragen om aangepaste woningen aangezien men in de wijk oud
wil worden
• Suryoye ouderen vragen om een intermediair die de taal spreekt en kan bemiddelen/
doorverwijzen naar instanties op het gebied van werk, wonen, zorg en welzijn
Huisvesting
De Hasseler Es is onderbedeeld met woonzorgvoorzieningen voor ouderen. In de wijk is momenteel 20 % van de bevolking tussen de 50 en 65 jaar. Met deze relatief omvangrijke
groep ‘aanstaande ouderen’ zal bij de planvorming rekening gehouden moeten worden. Carint heeft pla nnen voor nieuwbouw in de Hasseler Es ter vervanging van de plaatsen die komen te vervallen door de renovatie van Backenhagen. Zes organisaties op het gebied van wonen en zorg voor verstandelijk gehandicapten bieden woonvormen, zoals begeleid zelfstandig wonen, op meerdere locaties in de wijk.
Zorg en welzijn
De gemeente streeft ernaar dat alle ouderen in de buurt gebruik kunnen maken van de bestaande voorzieningen, maar speciale aandacht voor allochtonen is daarbij noodzakelijk,
In de Hasseler Es moet extra aandacht besteed worden aan de Suryoye ouderen. Op de wijkavond is gebleken dat zij niet alleen behoefte hebben aan aangepaste woningen om in de
wijk te kunnen blijven wonen, maar ook aan een intermediair die kan bemiddelen en ze kan verwijzen naar instanties die te maken hebben met wonen, zorg en welzijn.
Carint/SWOH voert op dit moment jaarlijks een huiskamerproject uit in een wijk in Hengelo (elk jaar een andere wijk), waarbij ze inwoners van 75 jaar en ouder bezoeken en voorlichting geven over de verschillende loketten en instanties. Vanaf 2006 gaan ze een dergelijk project op stedelijk niveau starten voor allochtone ouderen. De gemeente en Carint/SWOH gaan kijken in hoeverre daarbij specifiek aandacht kan worden geschonken aan de groep Suryoye ouderen in de Hasseler Es. Vanaf 1 januari 2006 heeft Carint/SWOH een ouderenadviseur van allochtone afkomst aangesteld voor 24 uur per week voor de doelgroep allochtone ouderen. De ouderenadviseur werkt voor heel Hengelo maar heeft specifieke aandacht voor de Berflo Es, Hengelose Es, Sterrenbuurt en Hasseler Es, gezien de bevolkingssamenstelling. Zie voor informatie over het spreekuur van de ouderenadviseur in het Kulturhus Hasselo het uitvoeringsplan.
Basisgezondheidszorg
In het Gezondheidscentrum Hasseler Es aan de Willem van Otterloostraat zijn huisartsenzorg, het consultatiebureau, sociaal-psyschiatrische verpleegkundige zorg, thuiszorg
en trombosedienst gehuisvest. In 2006 is een verbouwing van het gezondheidscentrum gepland onder andere voor de praktijkondersteuning en de uitbreiding van de diverse
spreekuren. In de wijk Hasseler Es zijn ook nog gevestigd een diëtist, logopedist, tandarts, apotheek, psychotherapeutische praktijk en een praktijk voor eerstelijns psychologie.
Ook het groenonderhoud
en de openbare ruimte
vragen om aandacht.

6. Een plek om te wonen

In dit hoofdstuk staat de woon-, werk- en leefomgeving centraal. De Hasseler Es is niet langer dé nieuwbouwwijk van Hengelo. De wijk is inmiddels twintig tot dertig jaar oud. De voorzieningen waren wat “versleten” en hadden een oppepper nodig. Resultaat: het Kulturhus Hasselo en het uitgebreide en vernieuwde winkelcentrum. Sommige plekken in de wijk
gaan wat achteruit. Onder andere de Tijertshoek en Weijinkshoek hebben aandacht nodig. Door de opzet van de wijk staan aan de doorgaande wegen veel huizen met de achterkant naar de straat. Omdat bewoners naar eigen inzicht erfafscheidingen inrichten, lijkt het uitzicht dan snel rommelig. De woningbouwcorporaties letten meer op bijbouwsels en schuttingen en onderhoud van tuinen. Op den duur zal dat zijn vruchten afwerpen. Ook het groen in de wijk is op sommige plekken verouderd en het straatmeubilair begint sleets te worden. Kortom, ook het groenonderhoud en de openbare ruimte vragen om aandacht.
Wonen
Aandachtspunten voor de wijk:
• Angst voor verdichting (uitbreiding laag- en hoogbouw)
• Verkoop huurwoningen door St. Joseph Wonen stagneert. Gevolg: leegstand en kwaliteit
leefomgeving lopen terug, met name in de Tijertshoek en Weijinkshoek
• Toewijzingsbeleid onduidelijk. Mogelijkheid tot sturing op evenwichtige verhouding
allochtone/autochtone bewoners in straat/buurt
Doelstelling van het gemeentelijk woonbeleid is variatie en kwaliteit in de Hengelose woonwijken. Kortom: goed wonen in kwalitatief complete wijken. De Hasseler Es is een ruim opgezette wijk met 13.608 inwoners en 5.188 woningen. De wijk is daarmee zowel qua inwonertal als qua woningvoorraad de grootste van Hengelo. Bewoners wonen met plezier in de wijk. De woningen zien er over het algemeen goed uit. Wel is er enige onvrede over de concentratie van sociale huurwoningen in Tijertshoek en Weijinkshoek. St. Joseph Wonen probeert in deze buurten een betere mix van koop- en huurwoningen te bereiken door huurwoningen ter verkoop aan te bieden. De verkoop stagneert echter, waardoor leegstand ontstaat en de leefbaarheid onder druk komt te staan. St. Joseph Wonen wil de leefbaarheid in de wijk op peil houden en waar nodig verbeteren en leegstand van verkoopwoningen terugdringen. Het verkoopbeleid is door de corporatie aangepast. Als een woning in de buurt in de verkoop is, worden andere huurwoningen weer verhuurd als deze vrijkomen. Zittende huurders en nieuwe huurders behouden recht op koop. Indien een huurwoning ter verkoop langer dan drie maanden leeg staat, kan deze weer worden teruggenomen voor de verhuur. Op deze manier wordt langdurige leegstand voorkomen. Tevens stelt St. Joseph Wonen extra budget beschikbaar voor verbetering van de leefbaarheid. In 2006 wordt de laatste hand gelegd aan twee nieuwbouwlocaties in de wijk: Bij Sanders supermarkt aan de Paul Steenbergenstraat wordt de Hasselerborgh gebouwd. Dit is een complex bestaande uit twee woongebouwen. Een gedeelte is bestemd voor de Stichting Hasselerborgh, die ten behoeve van begeleid zelfstandig wonen voor verstandelijk gehandicapte jongeren twaalf zorgwoningen bouwt. Verder komen er negen appartementen voor 55-plussers. Oplevering is gepland begin 2006. Ons Belang heeft plannen voor uitbreiding in de toekomst met nog eens twintig woningen. De Hasselaer: bij het wijkwinkelcentrum Hasselo worden 44 appartementen gebouwd. De oplevering vindt plaats in 2006. Bewoners vrezen dat de groene plekken in de wijk volgebouwd gaan worden. St. Joseph Wonen en Ons Belang willen de angst voor verdichting wegnemen door openheid te geven over hun plannen voor de Hasseler Es. Goede informatieverstrekking is hiervoor essentieel. Op dit moment hebben de corporaties geen plannen voor de bouw van woningen in de wijk. Hengelo heeft een rechtszeker en transparant toewijzingssysteem voor huurwoningen. Wekelijks worden de resultaten van de woningtoewijzing verantwoord in Hengelo’s Weekblad. Wie voor een huurwoning in aanmerking wil komen moet ingeschreven staan als woningzoekende. Zijn inkomen moet passen bij de hoogte van de huur, de grootte van het huishouden moet passen bij de grootte van de woning. Bij meerdere geschikte kandidaten geldt de algemene voorrangsregel dat degene met de langste inschrijftijd voorgaat. Corporaties hebben mogelijkheden tot (bij)sturing; afwijken van de voorwaarden voor toewijzing is mogelijk, mits goed onderbouwd en na goedkeuring door het college van B&W. De werkgroep Woonruimteverdeling (WRV), bestaande uit vertegenwoordigers van de beide Hengelose corporaties, Carint en de gemeente, gaat in 2006 het huidige toewijzingssysteem
verder perfectioneren.
 
Groen en water
Aandachtspunten voor de wijk:
• Een groene wijk als de Hasseler Es heeft plus- en minpunten. De pluspunten
behouden en de minpunten aanpakken
• Groenonderhoud en onderhoud vijvers/beken niet frequent genoeg (te incidenteel)
• Meer groenverkoop (gemeentegrond overdragen naar privégrond)
De Hasseler Es is een typische jaren tachtig wijk met aangelegde beekzones, hoekige straten
en woonerven. Het algemene beeld is dat van een zeer groene wijk. Veel oorspronkelijke
elementen als oude bosjes, houtwallen en bomenrijen zijn in de woongebieden ingepast. In de
Hasseler Es staan veel bomen van allerlei soorten.
De hoofdgroenstructuur van de Hasseler Es wordt gevormd door de van oost naar west
stromende Hasselerbeek, Hesbeek en Tijertsbeek en de beplanting langs de Hasselerbaan,
de Noordelijke Esweg en het Bartelinkslaantje. De beken zijn dragers van de groenzones.
Gestreefd wordt naar gezonde, natuurrijke beken met een hoge belevings- en gebruikswaarde.
In dat kader wordt bezien of de wat stijf en gemaakt aandoende beken natuurlijker gemaakt
kunnen worden. Het onderhoud aan de taluds van de beken wordt twee keer per jaar
uitgevoerd. Verder wordt enige malen per jaar het drijfvuil uit de waterlopen verwijderd.
Het grondwaterbeschermingsgebied Hasselo wordt ingericht als onderdeel van stadspark
Weusthag. Dit groenrecreatieve hart van Hengelo staat via een krans van wiggen in verbinding
met het buitengebied.
Verkoop snippergroen
In 2005 is in de wijk Woolde een begin gemaakt met de verkoop van gemeentelijk snippergroen
aan particulieren. Snippergroen bestaat uit kleine perceeltjes groen die de gemeente
zelf in beheer heeft of al in uitgifte zijn bij bewoners. Doel van het project is tweeërlei:
bezuinigen en tegemoet komen aan wensen van bewoners om een stukje gemeentelijk groen
te kopen. Het project wordt in 2006 voortgezet in de Hasseler Es. Mensen die in aanmerking
komen voor de aankoop van een groenperceel worden door de gemeente benaderd.
Gemeentelijk waterplan
In nauwe samenwerking met het waterschap, de provincie en Vitens heeft de gemeente
een Gemeentelijk Waterplan opgesteld. Deze gezamenlijke toekomstvisie voor integraal en
duurzaam beheer vormt een basis voor onderlinge samenwerking en afstemming bij inrichting
en beheer van het watersysteem. Onderdeel van het plan vormt het actieprogramma 2005-
2009, waarin het plan is vertaald in concrete projecten.
Ruimtelijke inrichting en verkeer
Aandachtspunten voor de wijk:
• Geen/weinig onderscheid in markering fiets- en voetpaden
• Verkeersveiligheid bij scholen (halen/brengen, oversteken)
• Onvoldoende parkeerplaatsen (men is bereid groen in te leveren)
• Gevaarlijke kruisingen
• 30 km-zone, te hard rijden op ontsluitingswegen
Veilig verkeer
Verkeer beïnvloedt de bereikbaarheid, leefbaarheid en veiligheid van de stad en de
wijken. De hoofduitgangspunten van het Hengelose verkeersbeleid zijn vastgelegd in het
Gemeentelijk Verkeer- en Vervoersplan (GVVP). Dit plan beoogt de juiste balans te vinden
tussen netwerken voor de fiets, het openbaar vervoer en autoverkeer. Fiets en openbaar
vervoer krijgen prioriteit, terwijl getracht wordt de overlast als gevolg van de toenemende
automobiliteit te verminderen.
De Hasseler Es wordt ontsloten door gebiedsontsluitingswegen als de Deurningerstraat, de
Oldenzaalsestraat en de Eswegen. Hier geldt een maximumsnelheid van 50 kilometer per uur.
Deze wegen bieden een goede aansluiting op de autosnelweg A1.
De overige wegen zijn erftoegangswegen, waar een maximumsnelheid geldt van 30 kilometer
per uur. In het kader van Duurzaam Veilig zijn alle verblijfsgebieden ingericht als 30 kilometer
zones. Daarnaast is het verkeersbeleid erop gericht doorgaand verkeer in de verblijfsgebieden
zoveel mogelijk te voorkomen. De politie houdt het hele jaar door snelheidscontroles,
bijvoorbeeld op de Eswegen. Indien nodig kunnen deze worden uitgebreid.
Een knelpunt vormt de verkeerssituatie rond basisscholen tijdens het brengen en halen van
de kinderen. Zowel ouders als omwonenden ervaren dit vaak als problematisch. De gemeente
wil in samenwerking met de scholen het autogebruik bij ouders ontmoedigen en het
fietsgebruik bevorderen. Voorbeeld van deze aanpak is het project Verkeersslang, dat ook op
scholen in de Hasseler Es draait. Tevens zijn alle oversteken van fietsroutes richting de scholen
veiliger gemaakt.
Gevaarlijke kruispunten
Punt van aandacht vormen ook de gevaarlijke kruisingen Westelijke Esweg-Hasselerbaan,
Hasselerbaan-Carl Muckstraat en Deurningerstraat-Westelijke Esweg. In het kader van
Duurzaam Veilig heeft de aanpak van dit soort verkeersongevallenconcentraties (AVOC’s) de
hoogste prioriteit. De kruising Westelijke Esweg-Hasselerbaan is inmiddels heringericht.
De overige punten worden in 2006 in het kader van het verbeteren van de infrastructuur
rond winkelcentrum Hasselo en grootschalig asfaltonderhoud aan de Westelijke Esweg
opgepakt. In 2009 wordt grootschalig onderhoud aan de Deurningerstraat gepleegd.
Extra parkeerplaatsen
In een aantal buurten van de Hasseler Es is het tekort aan parkeerplaatsen een knelpunt. Dit
is een gevolg van de stedenbouwkundige structuur met haar vele smalle hofjes. Het ontbreekt
de gemeente aan middelen voor grootschalige reconstructie van dit soort buurtjes. Daar
komt bij dat extra parkeerplaatsen bijna per definitie ten koste gaan van het aanwezige groen.
Wel zal in specifieke gevallen in ontwikkelgebieden worden getracht de parkeernorm op
te rekken. De politie zal in 2006 de knelpunten rond het parkeren in kaart brengen tijdens
late- en nachtdiensten. Daarnaast zal de politie, na een waarschuwing, verbaliserend optreden
indien men parkeert op groenstroken en trottoirs.
22
Openbaar vervoer
De Hasseler Es wordt goed ontsloten door buslijn 11. Deze lijn is onderdeel van de
Hoogwaardig Openbaar Vervoer (HOV) doorstroomas Vossenbelt, die momenteel wordt
aangelegd. De werkzaamheden worden in de loop van 2006 afgerond. De officiële opening van
de HOV is in april 2006.
Fietsroutes
Het bevorderen van fietsgebruik heeft hoge prioriteit in het gemeentelijk beleid. De Hasseler
Es heeft over een hoogwaardig fietsnetwerk, dat is opgebouwd uit vrijliggende fietspaden.
In de verblijfsgebieden heeft de fiets op de belangrijkste fietsverbindingen voorrang op het
autoverkeer. Het verbeteren van de stadsfietsroutes naar de binnenstad (Deurningerstraat en
Oldenzaalsestraat) is een speerpunt van beleid. In dat kader wordt in 2006 de oversteek van
de Hasseler Es naar de Graskarperstraat aangepakt.
Vanuit de wijk is geklaagd over de onduidelijke scheiding tussen fietspaden en wandelpaden.
Dit is het gevolg van het relatief grote aantal fietspaden in de wijk. In de communicatie
(internet, gemeenteadvertentie, wijkkrant) zal extra aandacht worden besteed aan het feit dat
wandelen op fietspaden is toegestaan.
Vanuit de regio Twente wordt gewerkt aan een fietsknooppuntensysteem, ter bevordering van
het recreatief fietsgebruik. Duidelijke bewegwijzering stelt mensen in staat een of meerdere
rondjes van 10 à 20 kilometer te rijden. Een route loopt door de Hasseler Es.
Actualiseren bestemmingsplannen
In 2005 is een begin gemaakt met het bestemmingsplan Noord. Het plangebied omvat de
Hasseler Es en Slangenbeek. Het voorontwerp is in 2005 tijdens een informatieavond aan de
buurt gepresenteerd. Vaststelling van het definitieve plan is gepland in het najaar van 2006.
 
Wijkbeheer
Aandachtspunten voor de wijk:
• Een groene wijk als de Hasseler Es heeft plus- en minpunten. Pluspunten behouden
en minpunten aanpakken
• Groenonderhoud is te incidenteel
• Straten + verlichting (vlakleggen trottoirs, slecht verlichte fiets- en voetpaden)
• Overlast hondenpoep
• Overlast zwerfvuil
De kwaliteit van de dagelijkse leefomgeving heeft grote invloed op de leefbaarheid van een
wijk. Het beheer daarvan vraagt daarom extra aandacht van de gemeente. Zowel om verdere
achteruitgang van de wijk te voorkomen, als om te zorgen voor vertrouwen bij de bewoners.
Hierna kunt u lezen hoe dit wordt aangepakt door de gemeente.
Direct verantwoordelijk voor het beheer en het onderhoud van de openbare ruimte is de
sector Wijkbeheer. Dit beheer verloopt volgens onderhoudsplannen.
Daarnaast kunnen bewoners en bedrijven gebreken aan de openbare ruimte doorgeven via de
Meldingenlijn van Wijkbeheer, het zogenaamde serviceonderhoud.
Dit kan zowel telefonisch (via 245 94 59) als digitaal (via www.hengelo.nl). De Meldingenlijn is
daarmee een belangrijk instrument voor samenwerking met de bewoners. Negentig procent
van de meldingen wordt binnen vijf werkdagen in behandeling genomen. Daarnaast komen er
in alle wijken wijkteams, verantwoordelijk voor het behandelen van meldingen en klachten
vanuit de wijk. Deze teams zijn een laagdrempelig aanspreekpunt voor bewoners.
Het beheer en onderhoud van de openbare ruimte wordt planmatig aangepakt. De buurten
zijn opgedeeld in een vierjarencyclus, gebaseerd op het snoeischema van de heestervakken.
Jaarlijks wordt een schouw gehouden met de wijkraad. De uitkomsten zijn voldoende tot
goed. Vanaf 2006 wordt jaarlijks een wijkschouw met het wijkplatform gehouden.
Instrument Beheer Openbare Ruimte (IBOR)
Met het IBOR-systeem kan de gemeente op een
heldere en toegankelijke wijze communiceren
met bewoners over de kwaliteit van de
openbare ruimte. Aan de hand van vergelijkende
foto’s kunnen bewoners ter plekke door middel
van een schouw knelpunten aangeven in het
beheer van de openbare ruimte. Bewoners
krijgen zo meer inzicht in het “hoe” en
“waarom” van het gemeentelijk beheer. De
nieuwe systematiek wordt in 2007 ingevoerd.
Groenonderhoud
De Hasseler Es is een zeer groene wijk met een
relatief ingewikkelde groenstructuur. Dit stelt
specifieke eisen aan het beheer en onderhoud
en zorgt voor hoge kosten. Zo is de gemiddelde
gemeentelijke bijdrage per inwoner voor
groenonderhoud in de Hasseler Es een stuk
hoger dan in Hengelo als geheel (respectievelijk
€ 32,00 en € 23,00).
Er zijn in de wijk relatief veel klachten
over het groenonderhoud. Ook de sector
Wijkbeheer constateert dat er de laatste
jaren achterstanden zijn ontstaan in het
groenonderhoud.
In 2006 wordt een begin gemaakt met het
wegwerken van deze achterstanden:
Om de kwaliteit van het groenonderhoud te verbeteren worden kleinschalige, moeilijk
te onderhouden heestervakken omgevormd naar gras. Dit levert een besparing op
onderhoudskosten op en draagt bij aan het verbeteren van de sociale veiligheid.
In het kader van het revisieprogramma worden afgeschreven plantvakken vervangen.
In de periode 2006-2008 wordt jaarlijks 60.000 euro beschikbaar gesteld voor het
verwijderen en vervangen van de bestaande bielzenbakken.
De komende jaren wordt het boomonderhoud geïntensiveerd, onder meer door het
instellen van een tweede boomploeg bij de sector Wijkbeheer.
Doelstelling is het aantal meldingen over groenonderhoud in de komende vier jaar
(2006-2009) met 20% te verminderen.
Openbare verlichting
De tevredenheid van bewoners met de openbare verlichting is hoog. Wel geven
bewoners aan dat fiets- en voetpaden soms slecht verlicht zijn. De komende jaren zal op
verschillende plekken in de wijk de openbare verlichting worden verbeterd. Als eerste is
het Bartelinkslaantje aan de beurt. Daarnaast wordt in de periode 2006-2008 de verlichting
langs de Eswegen en de Hasselerbaan aangepakt. Afgeschreven masten en armaturen worden
vervangen en er wordt omgeschakeld van oranje naar wit licht. Beoogd effect van deze
maatregelen is het handhaven van de hoge waardering voor de kwaliteit van de openbare
verlichting.
Overlast hondenpoep
Bij wijkbeheer komen veel meldingen binnen over overlast door loslopende honden en
hondenpoep. In april en mei 2006 worden de hondenvoorzieningen in de wijk verbeterd.
Bovendien zal het aantal gemeentelijke controleurs worden uitgebreid en moeten
hondenbezitters een deugdelijk opruimmiddel bij zich dragen. Doel van deze maatregelen is
het aantal meldingen over hondenoverlast in vier jaar tijd (2006-2009) met 20% te reduceren.
Voor een structurele oplossing van het probleem is een mentaliteitsverandering van de
hondenbezitters noodzakelijk.
 
Overlast zwerfvuil
Hoewel sommige bewoners dit anders ervaren, is er een redelijk niveau van netheid in de
wijk. Het beleid is erop gericht dit niveau tenminste in stand te houden. Vermeldenswaardig
is de door de wijkraad ingestelde werkgroep milieu. Op initiatief van deze werkgroep ruimen
jongeren uit de wijk elke zaterdag zwerfvuil op en verdienen daar een zakcentje mee. Het
opruimen rond het winkelcentrum wordt bekostigd door de eigenaar van het centrum. Van
het wijkbudget van de wijkraad wordt geld gereserveerd om de andere delen van de wijk op
te laten ruimen. Bewoners waarderen dit initiatief van de wijkraad.
Bovendien ondersteunt de gemeente acties in het kader van de campagne van de Stichting
Nederland Schoon.
Spelen
De gemeente wil voldoende, veilige speelruimte voor kinderen in alle leeftijdscategorieën.
De voorzieningen voor kleine kinderen zijn onderdeel van de groenstructuur of groene
eilandjes in de woongebieden. Voorzieningen voor de oudere jeugd zijn ook meegenomen in
de groenstructuur. Dit zijn ruimtevragende voorzieningen als trapveldjes, volleybalveldjes en
basketbalvoorzieningen.
Eind 2006 wordt een nieuwe beleidsnota Spelen vastgesteld. Voorzieningen voor de jeugd van
twaalf jaar en ouder zullen in deze nota meer aandacht krijgen. Deze voorzieningen zijn in de
wijk Hasseler Es een punt van aandacht.
Er ligt een plan voor een speeltuin ter vervanging van het voormalige Hoeseldorp: Fantasia
Dorp. Opdrachtgever van dit plan is het bestuur van het wijkcentrum. De gemeente draagt bij
in de kosten.
Winkels en bedrijvigheid
Winkels
Centraal in de wijk staat wijkwinkelcentrum Hasselo. Dit centrum is gebouwd in de
jaren tachtig. Vanaf de zomer 2004 wordt gewerkt aan een ingrijpende renovatie van het
winkelcentrum en uitbreiding met zo’n 4.000 m2 winkeloppervlakte. Verder komen er
appartementen en wordt voor voldoende parkeergelegenheid gezorgd, onder meer door de
aanleg van een parkeerdek met 105 parkeerplaatsen.
Daarnaast is er nog Sanders supermarkt aan de Paul Steenbergenstraat. Ook deze krijgt een
kwaliteitsimpuls.
Bedrijvigheid
De afgelopen vijf jaar is het aantal bedrijven in de Hasseler Es toegenomen van 183 naar 299.
Het aantal werkzame personen is hiermee gestegen tot 1.081. De meeste bedrijven vallen in
de categorie zakelijke dienstverlening of handel en reparatie van consumentenartikelen. In de
Hasseler Es zijn twee bedrijventerreinen gesitueerd:
bedrijventerrein Weijinksweg
Een relatief jong en kleinschalig bedrijventerrein (circa 3,3 hectare), gelegen aan de
noordzijde van de Oldenzaalsestraat, aan de oostzijde van de woonwijk Hasseler Es. Het is
een terrein voor met name kleinschalige, reguliere bedrijvigheid. Bedrijfswoningen zijn op
(delen van) dit gebied niet toegestaan. Het terrein is volledig uitgegeven en telt ruim twintig
bedrijven.
bedrijventerrein ’t Oosterveld
Dit bedrijventerrein vomt de entree van Hengelo vanuit het noordoosten. Het is gunstig
gelegen tussen de A1 en de doorgangsroute Oldenzaalsestraat. Het beslaat een gebied van
ca. 25 hectare bruto. Het terrein is in ontwikkeling. Kleine en middelgrote bedrijven uit
de sectoren industrie (zoals kleinschalige productiebedrijven, electrotechnische bedrijven,
metaalbewerkingsbedrijven), bouw, transport en distributie, niet-zakelijke dienstverlening
en groothandel kunnen hier een plek vinden. Ook zullen op delen van het terrein bepaalde
vormen van perifere detailhandelvoorzieningen (verkoop van bijvoorbeeld auto’s, boten,
caravans) toegestaan zijn.
De gemiddelde kavelgrootte zal rond 1.500 tot ca. 7.000 m2 liggen. Naar verwachting wordt
halverwege 2007 begonnen met het uitgiftegereed maken van het terrein.
 

7. Veiligheid

voor iedereen
Aan de basis van het gemeentelijk integraal veiligheidsbeleid staan de
Leefbaarheids- en Veiligheidsenquête, de cijfers van politie en stadswacht
en het beleid van de rijksoverheid en de provincie. Eind 2004 is dit
gemeentelijk veiligheidsbeleid geactualiseerd. Hieronder volgt eerst de stand
van zaken van de veiligheid in de wijk Hasseler Es. Daarna komen de
verschillende speerpunten en aandachtspunten van het beleid aan de orde.
In dit hoofdstuk zal kort aandacht zijn voor verkeersveiligheid en jeugd,
de uitgebreide toelichting is te vinden in hoofdstuk 5 en hoofdstuk 6.
Stand van zaken
Aandachtspunten voor de wijk:
• Verkeersveiligheid bij scholen (halen/brengen, oversteken)
• Handhaving
• Hangjongeren
Uit de Leefbaarheid- en Veiligheidsenquête 2005 blijkt dat bewoners van de Hasseler Es zich
relatief veilig voelen in vergelijking met de rest van Hengelo. Van de bewoners geeft 12% aan
zich wel eens onveilig te voelen tegen 15% gemiddeld in Hengelo. Tevens heeft bijna 31% van
de bewoners zich het afgelopen jaar actief ingezet voor de wijk, een belangrijke toename ten
opzichte van 2003 (18%).
Het rapportcijfer voor veiligheid in de Hasseler Es is gestegen van een 7.3 in 2003 naar een
7.5 in 2005.
Uit cijfers van de politie blijkt dat met name het aantal woninginbraken en diefstal uit
en van motorvoertuigen is gestegen in de Hasseler Es. De politie zal hier extra inzet op
plegen. Daarnaast zullen ook in 2006 bewoners in de gelegenheid worden gesteld een gratis
inbraakpreventieadvies aan te vragen. Als bewoners de aanpassingen doorvoeren, kunnen
ze het certificaat veilige woning aanvragen. Landelijke cijfers tonen aan dat in woningen met
het predikaat veilige woning tot 90% minder wordt ingebroken dan in andere woningen.
Overigens daalt het aantal woninginbraken op gemeenteniveau.
Veiligheidsbeleid
Het veiligheidsbeleid, dat een looptijd heeft van 2005 tot en met 2008, bestaat uit veel
projecten, uiteenlopend van huiselijk geweld tot verkeersveiligheid. Uit al deze onderwerpen
zijn voor de komende periode drie speerpunten gekozen. Dit zijn: de aanpak van risicogebieden
door onder andere de uitwerking van veiligheid in wijkplannen, de aanpak van
veelplegers en het thema jeugd en veiligheid. Daarnaast gebeurt er nog meer op het gebied
van veiligheid. We noemen de voor de wijk Hasseler Es belangrijke speerpunten.
Huiselijk geweld
Het tegengaan van huiselijk geweld, vooral tegen vrouwen
en kinderen, staat in Hengelo hoog op de agenda. Om
het hulpaanbod te verbeteren, werkt de gemeente samen
met onder meer vrouwenopvang, Bureau Slachtofferhulp,
Algemeen Maatschappelijk Werk en Soroptimisten.
De afgelopen jaren heeft de GGD een regionaal project
opgezet waarbij onder andere een regionaal meldpunt is
gerealiseerd en professionals cursussen hebben gevolgd om
huiselijk geweld eerder te kunnen signaleren. De gemeente
pakt vanaf 2006 huiselijk geweld weer intensief op.
Jeugd en veiligheid
Jongeren moeten kunnen opgroeien in een veilige
omgeving. Daarom organiseert de gemeente in
samenwerking met de politie en bureau Halt op de
basisscholen in wijk Hasseler Es voor de leerlingen
van groep 8 het anti-diefstal/anti-vandalismeproject
“Weet jij wat je doet?”. Daarnaast geven Halt en politie
samen vuurwerkvoorlichting.
Op het gebied van jeugd en veiligheid zijn er belangrijke
ontwikkelingen. Een speerpunt is het voorkomen
van overlast en vandalisme door jongeren op scholen en schoolpleinen. Hiervoor is een
straathoekwerker aangesteld, die regelmatig de schoolpleinen in de wijk bezoekt. In 2006
wordt een extra straathoekwerker aangesteld om de in gang gezette preventieve aanpak
verder te ontwikkelen. Zie voor uitgebreide informatie hoofdstuk 5. De leefbaarheid staat
voorop.
Aanpak overlastgevende personen en veelplegerstraject
Dit onderdeel van het veiligheidsbeleid richt zich op een kleine groep mensen die een groot
deel van de overlast en de kleine criminaliteit veroorzaakt. Samen met justitie en politie
neemt de gemeente maatregelen om de overlast in de stad te voorkomen en de criminaliteit
aan te pakken. Deze aanpak voorziet in een resocialisatietraject, waarbij mensen onder
intensieve begeleiding worden voorbereid op de terugkeer in de maatschappij.
Risico’s in Hengelo (externe veiligheid)
Externe veiligheid betreft transport, productie en opslag van gevaarlijke stoffen. In Hengelo
loopt momenteel een project om het integrale beleid op deze terreinen te inventariseren.
Het rangeerterrein van de NS, tankstations, vuurwerkopslag en vuurwerkverkooppunten
krijgen daarbij extra aandacht. Beperking van veiligheidsrisico’s door strenge regelgeving en
goede controle en handhaving staan voorop.
De aandachtspunten externe veiligheid voor de wijk Hasseler Es zijn:
Over het spoor richting Oldenzaal vindt transport van gevaarlijke stoffen plaats: LPG en tot
2007 tevens chloor. Op het moment dat de chloorfabriek van Akzo Nobel in Hengelo sluit,
stopt het structurele chloortransport.
Over de A1 vindt vervoer van gevaarlijke stoffen plaats. Het soort stoffen en de
hoeveelheid is niet exact bekend (en is wisselend). De Hulpverleningsdienst Twente
(waaronder regionale brandweer) heeft plannen voorbereid voor het geval er een ongeval
plaatsvindt. Tevens heeft de hulpverleningsdienst specialisten gevaarlijke stoffen in dienst.
Rampenplan
Om zo goed mogelijk voorbereid te zijn op rampen en zware ongevallen heeft de
gemeente Hengelo een gemeentelijk rampenplan opgesteld. Hierin staat welke diensten
en functionarissen bij welke gebeurtenissen, op welke momenten en op welke wijze in
actie moeten komen. Daarnaast moet duidelijk zijn hoe de gemeente bij rampen, die de
gemeentegrens overschrijden, samenwerkt met andere gemeenten en eventueel de provincie
en de nationale overheid. Met het rampenplan en bijbehorend draaiboek moet de gemeente
regelmatig oefenen. Momenteel werkt de Regio Twente aan vaste omleidingsroutes bij
calamiteiten op grote verkeersaders zoals de A35 en A1.
 
Verkeersveiligheid
Aandachtspunten voor de Hasseler Es zijn het hard rijden, de inrichting van 30-km zones en
de overlast van het met de auto halen en brengen van kinderen bij scholen. Over de aanpak
van deze aandachtspunten, alsmede de aanpak van gevaarlijke kruisingen wordt verwezen naar
hoofdstuk 6. Een plek om te wonen en te werken.
Brandweer en veiligheid
Voor de brandweer zijn er in de wijk Hasseler Es de volgende aandachtspunten.
Oefeningen
In het najaar van 2005 heeft de brandweer een oefening in de wijk gehouden. Een belangrijk
onderdeel van deze oefening was het redden van meerdere personen uit een brandend
scholencomplex. Mensen in de wijk hebben kunnen zien wat voor operationele organisatie
en materieel worden ingezet. Bij een incident is snelheid geboden, maar ook het organiseren
en uitvoeren van hulpverleningstaken vraagt tijd. Daarom wil de brandweer meer aandacht
besteden aan de zelfredzaamheid van mensen in gebouwen.
In 2006 zal de brandweer zich richten op ontruimingsplannen van onder andere scholencomplexen
en er ook met de gebruikers mee oefenen.
Belangrijke objecten
In de wijk Hasseler Es zijn enkele objecten aanwezig die vanuit brandweeroogpunt belangrijk
zijn, zoals basisscholen, Kulturhus Hasselo en ’t Voskamp. De brandweer besteedt er extra
aandacht aan het voorkomen van brand en de voorbereiding op de brandbestrijding. Deze
objecten zijn vanuit brandpreventie oogpunt extra belangrijk, omdat hier minder zelfredzame
personen, kinderen en bejaarden, aanwezig zijn. Deze objecten beschikken dan ook over een
gebruiksvergunning. In een gebruiksvergunning staat precies hoe het betreffende gebouw
brandveilig dient te worden gebruikt. Gebouwen of objecten die een gebruiksvergunning
hebben, worden uiteraard ook periodiek gecontroleerd. Naarmate objecten risicovoller zijn,
worden ze vaker gecontroleerd.
Daarnaast is voor deze objecten een bereikbaarheidskaart opgesteld om in geval van
brand of een ongeval snel en veilig te kunnen optreden. Een bereikbaarheidskaart geeft
beknopt de belangrijkste informatie over een gebouw en zijn omgeving, zoals de ingangen
en speciale brandweervoorzieningen. Voor objecten zoals de grotere zorgcentra zullen
tevens aanvalsplannen worden opgesteld. Een aanvalsplan bevat informatie die een compleet
risicobeeld geeft van het betreffende object en beschrijft uitgewerkte scenario’s voor het
ingrijpen door de brandweer.
Politie, stadswacht en stadstoezicht
De politie werkt wijkgericht. Dit betekent dat er wijk- en jeugdagenten in de wijk werkzaam
zijn. Deze zullen zich de komende jaren meer gaan bezighouden met de kerntaken (veiligheid,
leefbaarheid en hulpverlening), maar dan wijk- en buurtgericht. Zo zijn ze actief in het
wijkplatform en het stadsdeelteam jeugd. Bij de politie is wijkagent een aparte functie
geworden. Dit betekent dat wijkagenten meer tijd kunnen besteden aan de wijk (80% van de
tijd) en minder aan andere politieklussen. De wijkagent voor de Hasseler Es is Coen Klaver.
Daarnaast werkt de politie projectmatig; bij problemen of overlast zet ze extra in op
bijvoorbeeld surveillance en controle. Alle resultaten worden in een computersysteem
ingevoerd en verwerkt. Zo kunnen snel resultaten en gewenste aanpak worden doorgegeven
aan degene die een klacht heeft ingediend.
Hoewel de inzet van de stadswachten in Hengelo minder wordt vanwege bezuinigingen,
wordt er in de Hasseler Es ook in 2006 gesurveilleerd. Dit zal vooral rond schoolpleinen zijn
en op basis van meldingen. Het biketeam van de politie is uitgebreid en kan waar nodig snel
ter plekke zijn.
Daarnaast houdt de gemeentelijke afdeling Stadstoezicht toezicht op het gebruik van de
openbare ruimte en de naleving van gemeentelijke regelgeving. De afdeling Stadstoezicht
zal in 2006 worden uitgebreid met een aantal extra toezichthouders. Deze houden onder
andere toezicht op het hondenbeleid, vuilstort, illegaal gebruik van gemeentegrond en
parkeren in het groen. De toezichthouders van Stadstoezicht zijn beëdigd als buitengewoon
opsporingsambtenaren en kunnen procesverbaal opmaken voor kleine overtredingen.
Praktische invulling van de toezicht- en handhavingstaken zal nader worden afgestemd tussen
politie, stadswachten en stadstoezicht.
De participatieladder
Het gemeentebestuur wil de burgers waar mogelijk vóór de
besluitvorming bij de ontwikkeling van beleid betrekken. In het
beleidsprogramma voor de periode 2002 – 2006 is dit dan ook een
speerpunt. Waarom wil de gemeente met de burgers in gesprek
komen? Een van de belangrijkste redenen is om op deze manier
de relatie tussen de burger en het bestuur van de gemeente te
verbeteren. Het beleid vooraf met burgers bespreken zorgt voor
betere besluiten van het gemeentebestuur en meer begrip voor
beslissingen bij de burgers. Het gemeentebestuur is er tenslotte
voor de burgers.
Aandachtspunten voor de wijk:
• Bewoners moeten soms lang wachten op antwoord;
• Onduidelijk wanneer alleen informatie over en wanneer inspraak op plannen
mogelijk is
Hoeveel invloed hebt u als burger?
Het is van belang dat vooraf duidelijk is hoeveel invloed burgers
hebben. Dit voorkomt dat er verwachtingen ontstaan die de
gemeente niet kan waarmaken. Als je op voorhand weet dat
een plan financieel niet haalbaar is, hoef je er geen tijd in te
steken. En er zijn ook situaties denkbaar waarbij je op voorhand
weet dat je er in overleg met de buurt nooit uitkomt. Wie wil
er nu een methadonpost in zijn straat? Toch moet die ergens
komen, op een plek die voor de gemeente als geheel het beste
is. En dat kan voor een individuele burger minder prettig zijn…
Daarom is afgesproken dat het College van Burgemeester en
Wethouders per situatie bepaalt hoeveel invloed de burgers
hebben. Het college kan dan kiezen uit een van de vijf treden
op de participatieladder, zoals afgebeeld op het plaatje. Iedere
laddertrede beschrijft de rol van de burger. Hoe hoger op de
ladder, hoe meer invloed de burger heeft. Om een beeld te geven
van de verschillende termen staan hieronder de vijf treden kort
toegelicht.
Trede 1: Informeren
Burgers worden door de gemeente geïnformeerd, maar hun
mening weegt niet mee. Het gaat erom dat burgers van de
ontwikkelingen op de hoogte blijven en de gelegenheid krijgen om
vragen te stellen.
Trede 2: Raadplegen
De politiek wil graag de mening horen van verschillende partijen. Wat leeft er bij hen en
hebben zij nog nieuwe ideeën? De politiek verbindt zich niet aan deze ideeën en uitspraken.
Trede 3: Adviseren
Burgers kunnen bij deze vorm problemen aandragen en oplossingen formuleren. Deze ideeën
spelen een volwaardige rol bij de ontwikkeling van beleid. De politiek verbindt zich aan de
resultaten, maar kan er bij de besluitvorming van afwijken. Ze moet dan wel beargumenteren
waarom ze is afgeweken.
Trede 4: Coproduceren
Bij de treden 1 tot en met 3 is het de politiek die de agenda bepaalt. Dit geldt niet voor deze
trede. Politiek, bestuur en betrokkenen bepalen gezamenlijk de agenda en zoeken gezamenlijk
naar oplossingen. De politiek houdt zich aan deze oplossingen.
Trede 5: Meebeslissen
Bij deze meest vergaande vorm van inspraak laten de politiek en het bestuur de ontwikkeling
van en de besluitvorming over het beleid geheel aan de betrokken partijen over. Het ambtelijk
apparaat vervult een adviserende rol.
Hoe bereikt de gemeente de burgers?
De gemeente heeft verschillende mogelijkheden om met de burger in contact te komen.
Denk bijvoorbeeld aan een inloopbijeenkomst, informatieavond, enquête, inspraakavond,
klankbordgroep of rondetafelgesprek. De gemeente heeft al deze middelen beschreven in een
speciale folder. Per instrument staat beschreven wat de deelnemers kunnen verwachten aan
terugkoppeling: wordt er wel of geen verslag gemaakt? Krijgen ze wel of geen schriftelijke
reactie op hun vragen en opmerkingen? Wat wordt er met het advies van de klankbordgroep
gedaan? Deze folder is verkrijgbaar in de Gemeentewinkel, telefoon (074) 245 95 55.
Met betrekking tot de wijk Hasseler Es geeft het uitvoeringsplan inzicht in alle activiteiten
die in de wijk spelen. Waar mogelijk is het communicatie- en participatiemoment aangegeven.
In de meeste gevallen is dit echter nog niet concreet. De meest actuele gemeentelijke
informatie daarover staat wekelijks in de gemeenteadvertentie in het Hengelo’s Weekblad en
op de gemeentelijke website: www.hengelo.nl . Ook de Gemeentewinkel in het stadhuis kan
uitkomst bieden, telefoon (074) 245 95 55. Verder verschijnt vier keer per jaar de wijkkrant
Hasseler Post.
Communicatie tussen gemeente en bewoners
Bewoners ervaren de communicatie met de gemeente als een knelpunt. Inderdaad zijn het
beantwoorden van brieven, het reageren op vragen en het wijkgericht en interactief werken
punten van verbetering voor de gemeente. Het zijn speerpunten van de in 2005 gestarte
gemeentelijke organisatieontwikkeling. De dienstverlening aan burgers zal worden verbeterd
door een verdere uitbouw van het digitale loket en de instelling van een publieksbalie in
het stadhuis. Om beter te kunnen reageren op signalen vanuit de wijk wordt het sociale en
fysieke accountmanagement geconcentreerd in één afdeling.
Elke wijk een eigen wijkplatform
Het wijkplatform bestaat uit (vertegenwoordigers van) bewonersorganisaties, de
stadsdeelcoördinator, het stadsdeelhoofd, de wijkagent, de woningbouwcorporaties, SCALA
Welzijnswerk en Carint/SWOH. Aan het wijkplatform Hasseler Es wordt ook deel genomen
door het Kulturhus Hasselo en vertegenwoordigers van het basisonderwijs, sportverenigingen,
Thaborkerk, scouting, stadswacht, kinderopvang, winkeliersvereniging en gezondheidscentrum.
Het wijkplatform signaleert problemen in de wijk en probeert gezamenlijk oplossingen
te bedenken en deze uit te voeren. Het gaat dan niet om de losse stoeptegel of die ene
verkeersdrempel. Daarvoor kunnen wijkbewoners de meldingenlijn van de gemeente bellen,
telefoon (074) 245 94 59. Maar het gaat bijvoorbeeld wel over de inzet van het jongerenwerk
om overlast van hangjongeren te voorkomen, de ontwikkeling van een wijkservicepunt of
meedenken over bouwprojecten. Het wijkplatform geeft advies aan de gemeente en andere
instellingen die bij de wijk betrokken zijn. Daarnaast levert het platform inhoud voor het
wijkplan en is het betrokken bij het opstellen van het jaarlijkse uitvoeringsplan dat bij het
wijkplan hoort.
 
Colofon
Tekst:
gemeente Hengelo,
redactie: René Leverink, Hengelo
Grafische vormgeving:
ftpDESIGN, Hengelo
Fotografie:
Agnes Booijink Fotografie, Hengelo
gemeente Hengelo
Illustratie:
Bert Cartoons, Hengelo
Drukwerk:
Van Marle Grafische Bedrijven, Hengelo
Vanaf 2006 wordt jaarlijks een wijkschouw met het wijkplatform gehouden. De deelnemers
aan het wijkplatform gaan met de fiets door de wijk om de openbare ruimte te bekijken
en maken afspraken over knelpunten op het gebied van kwaliteit van de groenvoorziening,
verlichting, verkeer, speelvoorzieningen, voetpaden en straten.
Bewonersorganisaties
De wijk Hasseler Es heeft één bewonersorganisatie: wijkraad Hasseler Es.
Bewonersorganisaties richten hun activiteiten op verbetering van de leefomgeving en de
sociale betrokkenheid in hun werkgebied. Zij informeren hun achterban over hun activiteiten
en stimuleren deelname van alle bewoners. Tevens communiceren bewonersorganisatie en
gemeente regelmatig met elkaar.
De gemeente informeert bewonersorganisaties zo vroeg mogelijk over plannen en ontwikkelingen
in hun buurt of wijk. Bewonersorganisaties kunnen dan vanuit hun kennis van
en ervaring met de buurt of wijk reageren. Dit gebeurt onder andere in het wijkplatform.
Bewonersorganisaties vervullen op deze wijze een klankbordfunctie. Dit betekent dat
bewonersorganisaties niet een hele buurt of wijk vertegenwoordigen en dus blijft het nodig
dat de gemeente ook de individuele bewoners informeert en betrekt bij ontwikkelingen in
hun buurt of wijk. Daarvoor worden onder andere informatie- en inloopavonden, wijkavonden
en enquêtes georganiseerd. Zo krijgt iedereen de gelegenheid wensen en ideeën te uiten en
de gemeente te adviseren.
De bewonersorganisaties beschikken over een wijkbudget om activiteiten te kunnen
betalen die bijdragen aan de leefbaarheid in de buurt of wijk. Dat kan een wijkfeest zijn, het
organiseren van kinderactiviteiten of een kerstbomenactie. Dit wijkbudget is gebaseerd op het
aantal inwoners in de Hasseler Es en bedraagt op jaarbasis ongeveer € 20.000,– (€ 1,60 per
inw.). Voorwaarde is dat bewoners bestedingsvoorstellen indienen bij de wijkraad. De wijkraad
Hasseler Es informeert de bewoners over de besteding van het wijkbudget in de wijkkrant
Hasseler Post.
31
18,
7550 AA Hengelo
Telefoon:
(074) 245 98 76
Internet:
www.hengelo.nl
E-mail:
gemeente@hengelo.nl