Loading images...

Raadsbesluit groenprojecten Hasseler Es

Reactie van het Actiecomité “Een groene wijk maak je samen” op de voorstellen van het college van B&W aan de gemeenteraad

 1. De voorstellen van B&W zijn een reactie op de onrust in de wijk. Die ontstond door de kaalslag in de Schothorsthoek. Nu moet bekeken worden of de nieuwe beleidsvoorstellen van de gemeente antwoord geven op de problemen van de bewoners.

 2. De belangrijkste problemen van bewoners zijn:
 • Er wordt een groenbeleid uitgevoerd dat nooit met de wijk is besproken, waar bewoners het niet mee eens zijn en dat ingrijpende gevolgen heeft voor de leefomgeving in dewijk: grote delen van het openbaar groen worden kaalgeslagen. De voorlichting daarover is top down en biedt geen mogelijkheden voor tegenspraak.
 • Als gevolg van het snippergroenbeleid worden in bruikleen gegeven (delen van) tuinen van bewoners teruggenomen. Zorgvuldig onderhouden tuinen worden gesloopt en vervangen door gras. Het straatbeeld leidt hierdoor ernstige schade. 
 • Bewoners die jarenlang medeverantwoordelijkheid hebben genomen voor het groenbeheer in dewijk worden volledig genegeerd bij de renovatie van het groen.
 • Er is onvermogen bij uitvoerenden aan gemeentezijde om effectief met individuele bewoners te communiceren. Vaak is sprake van een strikt formele opstelling. Persoonlijke voorkeuren van uitvoerenden spelen een belangrijke rol in deuitvoering.
 • Het beleid m.b.t. de  verkoop van grond is onduidelijk en wordt als willekeurig ervaren. Er wordt geschermd met tevreden bewoners. Dit blijken echter alleen de mensen te zijn aan wie een stukje grond is verkocht en die daarover (uiteraard) tevreden zijn.

Reactie van het Actiecommité

 1. Het Actiecomité stelt vast dat B&W niet met de bewoners hebben gesproken over hun nieuwe beleidsvoorstellen. Dit gebeurt pas achteraf. Wij ervaren dat als bijzonder pijnlijk, gelet op het recente verleden. Het had wellicht ook tot verbetering van de voorstellen kunnen leiden. Nu moet ons commentaar via de politieke organen worden ingebracht. Deze gemiste kans leidt tot polarisatie in plaats van samenwerking.
 2. De gemeente kondigt aan dat beleid gericht op “een integrale benadering van het groen in de stad” in voorbereiding is. Dit in relatie tot “water en ecologie, het duurzaamheids-vraagstuk, en de uitwerking op beheerbaarheid en investeringen.” Dat klinkt goed, zeker omdat het de leidraad is voor “toekomstige groenprojecten”. De realiteit is echter dat het project “Groene Structuren Hasseler Es” waaruit veel kaalslag is voortgekomen, ongewijzigd wordt doorgezet. Het nieuwe beleid gaat voor de Hasseler Es pas gelden nadat de gemeentelijke bulldozers en graafmachines hun schade hebben aangericht. Verzuimd is ook om gedane toezeggingen (biodiversiteit, meer overleg vooraf, overleg over her-inplant) in devoorstellen te integreren.
 3. De komende tijd zal nog veel kaalslag gaan plaatsvinden omdat de bestaande plannen (alle mooie woorden ten spijt) ongewijzigd blijven. De enige concessie die de gemeente doet is “zorgen dat de renovatie minder rigoureus overkomt” (citaat) door de renovatie in stukken te knippen en niet meer alles tegelijk te doen. Maar de renovatie wordt niet minder rigoureus door deze te faseren, wel door het minder rigoureus te doen.“In verval geraakte struiken zijn dringend aan vervanging toe” (citaat) aldus de gemeente. Maar het zwerfafval zou ook opgeruimd kunnen worden en de plantvakken gesnoeid. Snoeien i.p.v. rooien, daar gaat het meestal om.
 4. De gemeente spreekt over “positieve reacties na herplant” (citaat). Deze reacties zullen te maken hebben met het feit dat de heestervakken er nu netjes uitzien. Waar zijn de biodiversiteit en de leefomgeving van talloze dieren gebleven? Snoeien in plaats van rooien had veel geld bespaard. Dat groen “versleten” zou zijn, is in veel gevallen groteske flauwekul. Bij de beweringen over de tevreden reacties van bewoners plaatsen wij wat ons betreft de kanttekening dat  soortgelijke beweringen ook gedaan zijn in het recente verleden, waarvan inmiddels afdoende is aangetoond dat ze niet op waarheid hebben berust.
 5. Naast de kaalslag zelf was de communicatie over het groenbeleid van de gemeente een groot knelpunt. De ambtenaren hebben in denotitie perfect beschreven hoe dit gaat (pagina 2). Wat hier beschreven staat, is echter geen communicatie maar voorlichting (“het verstrekken van informatie”; zie van Dale). De gemeente stuurt brieven, plaatst advertenties, geeft informatie via de wijkkrant en websites, belt aan bij bewoners, etc. etc. Dit is nodig maar onvoldoende. Het kan tot succes leiden indien over en weer sprake is van vertrouwen. Daarvan is aan de kant van de ambtenaren weinig te merken geweest door autoritair optreden tegen individuele burgers. Contact opnemen vanuit wantrouwen heeft weinig zin.
 6. Waar grote behoefte aan is in de wijk (we zeggen het nog maar een keer) is communicatie (“in verbinding staan”, ”spreken met”; zie van Dale). Dat wil zeggen boodschap afgeven, boodschap ontvangen, overleg voeren en waar mogelijk gezamenlijk conclusies trekken. Hiervoor bestaan echter geen plannen. Voorlichting is nuttig maar het is en blijft eenrichtingsverkeer. Het Actiecomité wil graag communiceren over het gemeentelijk beleid. Niet zozeer over tal van uitvoeringsplannetjes op straatniveau. Dat kunnen de bewoners zelf wel samen met de betrokken ambtenaren, mits in onderling vertrouwen.
 7. In decommunicatievoorstellen van de gemeente ligt het zwaartepunt bij gesprekken tussen individuele bewoners en ambtenaren over zaken die de betrokken bewoner rechtstreeks aangaan. De gedachte is dat in zulke gevallen maatwerk geleverd kan worden. Soms lukt dit inderdaad. Maar als de ambtenaar het niet eens is met de bewoner, is de mogelijkheid om verandering aan te brengen geringtot nihil. Dan wordt teruggevallen op strikt formele argumenten zoals “de gemeenteraad wil het zo” of “het college heeft besloten dat…”. De raadsleden hebben dit woensdag 16 februari op de bewonersavond uit de monden van vele mensen kunnen vernemen. Ook talrijke reacties op onze website getuigen hiervan. Eerst wordt dus beleid vastgesteld waar burgers geen invloed op hebben. Vervolgens wordt georganiseerd, gerekend, getekend, aanbesteed en ingekocht. Als de loonwerkers klaar staan om aan de slag te gaan, drukt de ambtenaar met het rode hesje bij de burger op de bel en overhandigt een brief waarin de werkzaamheden worden aangekondigd. Het zal niemand verbazen dat de burger vervolgens merkt dat de marges voor maatwerk wel heel erg smal geworden zijn.
 8. In de wijken bestaat behoefte aan een groenbeleid waar  bewoners mee kunnen instemmen en dat als richtsnoer dient voor ambtelijk handelen. Dit geeft  de rust en zekerheid waar wij als bewoners behoefte aan hebben. We willen de gemeente graag kunnen vertrouwen als een instantie die namens de burgers het beheer uitvoert. Nu is dat vertrouwen helaas ver weg. Het zou van wijsheid getuigen als de gemeenteraad opdracht geeft aan B&W om hun voorgenomen beleid eerst te bespreken met de bewoners en dit pas daarna aan de gemeenteraad aan te bieden.
 9. Gelukkig is niet alles kommer en kwel. Met betrekking tot het snippergroenbeleid worden goede vorderingen gemaakt. Dit betreft de afschaffing van de uitsterfconstructie. Deze hield in dat als de oorspronkelijke bewoners verhuizen, de gemeente in bruikleen gegeven grond weer terugneemt. Als gevolg van dit beleid ontstaat in de woonstraten een kantelen-structuur die pas in de loop van tientallen jaren kan worden opgelost. Daarnaast is het rampzalig voor het straatbeeld. Grote en prachtige voortuinen maken plaats voor armzalig gras. Wij stemmen van harte in met afschaffen van de uitsterfconstructie.
 10. Het afschaffen van de uitsterfconstructie start in de Bartelinkshoek. Dit betekent dat B&W in de Schothorsthoek (de wijk waar het verzet begonnen is) onverdroten willen doorgaan met hun vernielende arbeid. Naar de motivatie gaan we niet gissen. De vermaarde heer Ollie B. Bommel zou in dit verband hebben gesproken over ‘het kleine denkraam’ waarmee de machtigen in zijn stad waren behept. We vragen de gemeenteraad echter dringend om B&W op dit punt te corrigeren.
 11. Element van het snippergroenbeleid is het terugvorderen van (illegaal) in gebruik genomen grond en rechtens in gebruik gegeven grond, indien de ruimtelijke kwaliteit van de wijk dit vereist. Hiertegen bestaat geen bezwaar. Het geeft echter verkeerde verhoudingen als dit eenzijdig ambtelijk wordt vastgesteld. Burgers in de Hasseler Es hebben zich daardoor in toenemende mate vogelvrij gevoeld. Er zijn te veel gevallen geweest waarin het gebruik helemaal niet illegaal was, maar wel zo werd aangeduid. Bij de motieven voor terugname konden bijgevolg tal van vraagtekens worden gezet. Het Actiecomité adviseert om voor de ontneming van grond een procedure te maken waarin betrokkenen worden gehoord, verweer kunnen voeren en waarin de gemeente aangeeft wat het publiek belang is van de terugname van de grond. Dit  kan veel problemen (en juridische procedures) voorkomen.
 12. Graag bepleiten we soepelheid met betrekking tot het terugnemen van illegaal in gebruik genomen grond of rechtens in gebruik gegeven grond. Laat de gemeente ruimhartig bekijken of de grond niet opnieuw aan de bewoners in bruikleen kan worden gegeven dan wel dat het aan hen wordt verkocht. Ook met terugwerkende kracht. Als daar bepalingen aan worden gekoppeld zoals het niet plaatsen van schuttingen, juichen wij dat alleen maar toe. Ook moet onderkend worden dat het verleden heeft geleerd dat onderhoud door bewoners leidt tot een beter aanzicht van de wijk dan onderhoud door de gemeente.
 13. Als het gaat over handhaving stemt het Actiecomité in met de gedachte dat handhaving noodzakelijk is. De gemeente heeft echter de plicht om overtredingen niet groter te maken dan ze zijn. Sommige voorvallen blijven gedurende generaties van bewoners gelden. Zo heeft bij het huis van onze voorzitter 8 jaar geleden een caravan gestaan. Sindsdien is het huis 2x verkocht maar het werd de heer Schenck nu nog voor de voeten geworpen (sic!).  Het verzwakt de geloofwaardigheid van de gemeente in hoge mate en roept de vraag op hoe het staat met de kwaliteit van de overige argumentatie m.b.t. de handhaving.
 14. Het gemeentebestuur gaat initiatieven nemen om burgers verantwoordelijkheid te geven m.b.t. beheer en onderhoud. Dat is een goede zaak. Het belang van de bewoners daarbij is dat hun directe woonomgeving er goed uitziet. Gevreesd moet worden dat de aanpak van de gemeente niet gaat werken. Je kunt het vergelijken met het sneeuwvrij houden van de stoep in de winter. Dat doet iemand voor zijn huis en niet 200 meter verderop. Hetzelfde geldt voor het openbaar groen. Zolang de gemeente stelt dat het te onderhouden openbaar groen niet aan de eigen tuin mag grenzen, zal de motivatie gering zijn. Bewoners zijn mensen met verantwoordelijkheid en betrokkenheid. Spreek ze daarop aan, bezie hen met vertrouwen en behandel ze niet als goedkope werkkrachten die in tijden van bezuiniging een nuttige bijdrage kunnen leveren.
 15. Samenvatting van het standpunt van het Actiecomité “Een groene wijk maak je samen”.
 • De notitie van B&W en het conceptraadsbesluit is niet vooraf met de wijkbewoners besproken. Dat is een gemiste kans. Bovendien is het in strijd met intenties die eerder werden geformuleerd (“samen!”).
 • De kaalslagplannen van B&W voor de Hasseler Es worden volgens plan doorgezet. Om het minder rigoureus te laten ogen zijn de plannen nu uitgesmeerd over een iets langere periode. Dit is slechts een cosmetisch effect.
 • B&W geven aan beter te willen communiceren over de plannen in de wijk. Het college verwart echter voorlichting met communicatie. Voorlichting is eenrichtingsverkeer (top down). De gemeente gaat dit uitbreiden en intensiveren. Communiceren is hoor en wederhoor toepassen en (waar mogelijk) gezamenlijke conclusies trekken. Hiervoor zijn geen plannen ontvouwd.
 • Het Actiecomité juicht toe dat de uitsterfconstructie wordt afgeschaft. In de Schothorsthoek (de haard van het verzet) is dat helaas niet het geval. Hier gaat het college onverdroten door met zijn vernielende arbeid.
 • Het Actiecomité adviseert een goede procedure te maken voor het terugnemen van (illegaal) in gebruik genomen grond of rechtens in gebruik gegeven grond. Bewoners moeten worden gehoord en willekeur uitgebannen. De gemeente dient aan te geven waarom geen gebruiksovereenkomst kan worden aangeboden.
 • Gevreesd moet worden dat de plannen van het college om bewoners in te schakelen bij beheer en onderhoud zullen stranden. De motivatie daarvoor zal wegvallen omdat mensen geen grond mogen onderhouden die grenst aan hun eigen perceel.

One Comment

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.